trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 5) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Hai, 17/5/2021

tức 6/4 Tân Sửu

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Đạo Phật là đạo giác ngộ. Toàn bộ giáo lý mà Phật dạy đều nhằm đánh thức con người sớm được giác ngộ. Mê lầm là cội nguồn của đau khổ. Chỉ có giác ngộ mới cứu được mọi khổ đau của chúng sinh. Vì muốn chúng sinh thoát khỏi mê lầm nên ngài An Thế Cao người An Tức sang Trung Hoa vào đời Hán Hoàn Đế ở kinh đô Lạc Dương, trước tiên trích dịch tám điều giác ngộ biên thành quyển kinh Bát Đại Nhân Giác. Chỉ cần tám điều giác ngộ, người Phật tử khéo ứng dụng tu hành sẽ tan biến hết mọi đau khổ lần bước tiến lên cấp bạc Bồ-tát cho đến Phật quả.

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải
Đạo Phật là đạo giác ngộ. Toàn bộ giáo lý mà Phật dạy đều nhằm đánh thức con người sớm được giác ngộ. Mê lầm là cội nguồn của đau khổ. Chỉ có giác ngộ mới cứu được mọi khổ đau của chúng sinh. Vì muốn chúng sinh thoát khỏi mê lầm nên ngài An Thế Cao người An Tức sang Trung Hoa vào đời Hán Hoàn Đế ở kinh đô Lạc Dương, trước tiên trích dịch tám điều giác ngộ biên thành quyển kinh Bát Đại Nhân Giác. Chỉ cần tám điều giác ngộ, người Phật tử khéo ứng dụng tu hành sẽ tan biến hết mọi đau khổ lần bước tiến lên cấp bạc Bồ-tát cho đến Phật quả.

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải – Điều Giác Ngộ Thứ Tám

13/06/2019

305 Lượt xem

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh

Điều giác ngộ thứ tám"Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ đề, tu hành cầu Thánh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài, đều được đại an lạc."

Từ xưa đến nay, hai chữ “sinh tử” đã khiến cho bao nhiêu người, kể cả người trí kẻ ngu, người giàu sang kẻ nghèo hèn phải khổ tâm vì nó. Kẻ ngu sợ hãi trốn tránh, người giàu dùng tiền để mua sự sống. Nhưng người có trí lại tìm cách đối diện và trăn trở làm sao để giải quyết được sinh tử; vì còn sinh tử, chúng ta còn mãi trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Có thể, sinh tử khiến chúng ta cứ mãi ra vào trong bào thai đầy tanh hôi, máu mủ, nhơ nhớp của người mẹ, có khi nằm trong bào thai của con chó, con lợn,....Vì sinh tử làm đảo lộn luân thường đạo lý: cha lấy con, chị lấy em; cầm dao giết con vật đã ăn nhưng không ngờ lại giết cha mẹ, thân quyến của ta trong nhiều đời nhiều kiếp. Bởi vậy, sinh tử như một ngọn lửa đang cháy lên hừng hực thiêu đốt chúng sinh vậy.
Muốn chấm dứt sinh tử bi thống, Đức Phật dạy về con đường tu đạo, thực hành giáo pháp, phát tâm bồ đề rộng lớn làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Chỉ có con đường này, mới thật sự đưa chúng ta đến bến bờ giải thoát tối thượng.

Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng giải “Điều giác ngộ thứ tám” trong kinh Bát Đại Nhân Giác của Thầy Thích Trúc Thái Minh để hiểu rõ hơn về điều này.