Pháp Thoại: Công Đức Tam Bảo và Tụng Kinh Tam Bảo

Tam bảo tức là ba ngôi báu quý. Vậy ba ngôi báu ấy là gì? Ngôi thứ nhất là Phật, ngôi thứ hai là Pháp, ngôi cuối cùng là Tăng. Chúng ta còn thường hay gọi là Phật, Pháp và Tăng. Chữ “Bảo” có nghĩa là quý báu. Vật gì quý báu thì người ta sẽ gọi là bảo. Vậy Phật, Pháp và Tăng có quý báu không mà lại được gọi là bảo? Tam Bảo có ý nghĩa như nào mà lại đáng quý vậy? Công đức của Tam Bảo có ý nghĩa như nào và tại sao chúng ta lại phải tụng kinh Tam Bảo?

Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi qua bài giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh để hiểu rõ hơn nữa nhé.

Xem thêm: Hoa Tâm Cúng Dường – Khất Thực Khóa Tu mùa Hè 2018 

Tags:
Link to map Back top top