trực tuyến
Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn

Thứ Ba, 23/4/2024

tức 15/3 Giáp Thìn

Kinh Tam Bảo giảng giải

Kinh Tam Bảo giảng giải

Kinh Tam Bảo là một trong những bài kinh Parita thuộc hệ kinh nguyên thủy. Bài kinh chuyển tải sự thật về công đức của Phật – Pháp – Tăng. Thời Đức Phật còn tại thế, khi thành Vesali bị dịch bệnh, Đức Phật đã chỉ dạy 500 vị Tỳ-kheo đọc bài kinh Tam Bảo, sau đó dịch bệnh được dập tắt.

Kinh Tam Bảo giảng giải
Kinh Tam Bảo là một trong những bài kinh Parita thuộc hệ kinh nguyên thủy. Bài kinh chuyển tải sự thật về công đức của Phật – Pháp – Tăng. Thời Đức Phật còn tại thế, khi thành Vesali bị dịch bệnh, Đức Phật đã chỉ dạy 500 vị Tỳ-kheo đọc bài kinh Tam Bảo, sau đó dịch bệnh được dập tắt.

"Kinh Tam Bảo" (phần 5) | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

10/8/2020

5 Lượt xem

Trong phần 5 của giảng trạch kinh Tam Bảo (kinh Châu Báu), Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng về sự cao quý của Pháp Bảo.
Trong Phật giáo, từ Pháp thường được dùng với nghĩa là những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lời dạy của Ngài được kết tập trong hệ thống tam tạng kinh điển. Đây là những lời dạy cao quý, đưa chúng sinh được diệt khổ, đạt được sự hạnh phúc tối thượng. Công đức của Pháp cao quý hơn hết thảy mọi châu báu thù diệu, như trong kinh đã tán thán:
“Ly dục, diệt phiền não
Pháp diệu thù bất tử
Phật Thích – ca Mâu-ni
Đắc Tịch tịnh, Vô vi
Trong Thiền, chứng ngộ Pháp
Chẳng pháp nào sánh nổi
Chính Pháp Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc.”
Vậy, Pháp Bảo cao quý như thế nào?
Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Sư Phụ giảng trong video “Kinh Tam Bảo (Phần 5) - Pháp Bảo là châu báu thù diệu” trên đây để cảm niệm rõ hơn về ân đức của Pháp.