trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 5) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Hai, 17/5/2021

tức 6/4 Tân Sửu

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Đạo Phật là đạo giác ngộ. Toàn bộ giáo lý mà Phật dạy đều nhằm đánh thức con người sớm được giác ngộ. Mê lầm là cội nguồn của đau khổ. Chỉ có giác ngộ mới cứu được mọi khổ đau của chúng sinh. Vì muốn chúng sinh thoát khỏi mê lầm nên ngài An Thế Cao người An Tức sang Trung Hoa vào đời Hán Hoàn Đế ở kinh đô Lạc Dương, trước tiên trích dịch tám điều giác ngộ biên thành quyển kinh Bát Đại Nhân Giác. Chỉ cần tám điều giác ngộ, người Phật tử khéo ứng dụng tu hành sẽ tan biến hết mọi đau khổ lần bước tiến lên cấp bạc Bồ-tát cho đến Phật quả.

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải
Đạo Phật là đạo giác ngộ. Toàn bộ giáo lý mà Phật dạy đều nhằm đánh thức con người sớm được giác ngộ. Mê lầm là cội nguồn của đau khổ. Chỉ có giác ngộ mới cứu được mọi khổ đau của chúng sinh. Vì muốn chúng sinh thoát khỏi mê lầm nên ngài An Thế Cao người An Tức sang Trung Hoa vào đời Hán Hoàn Đế ở kinh đô Lạc Dương, trước tiên trích dịch tám điều giác ngộ biên thành quyển kinh Bát Đại Nhân Giác. Chỉ cần tám điều giác ngộ, người Phật tử khéo ứng dụng tu hành sẽ tan biến hết mọi đau khổ lần bước tiến lên cấp bạc Bồ-tát cho đến Phật quả.

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải – Điều Giác Ngộ Thứ Bảy

13/06/2019

201 Lượt xem

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh

Điều giác ngộ thứ bảy: "Năm dục là tai họa, thân dẫu ở trần tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả."

Ngũ dục là họa hoạn, là đau khổ, là gốc đưa con người trầm luân sinh tử không lối thoát. Người tu hành muốn thành tựu sự nghiệp của mình thì trước hết phải làm chủ được ngũ dục, tức là không bị ngũ dục lôi kéo. Dù cả thế gian bị đắm chìm trong dục lạc, nhưng bậc xuất gia phạm hạnh không bao giờ để mình bị nhiễm khiến mất đi huệ mạng. Bởi vậy, người xuất gia chính là bậc Thầy của trời người, ở trong bụi nhưng không bị lấm bụi, bụi vô minh, bụi tham ái cũng không thể nào làm lu mờ phẩm hạnh và chí nguyện cao cả của người tu.

Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng giải “Điều giác ngộ thứ bảy” trong kinh Bát Đại Nhân Giác của Thầy Thích Trúc Thái Minh để hiểu rõ hơn về điều này.