Pháp Thoại: Ý Nghĩa Phát Bồ Đề Tâm

Hằng năm, ngày 19/06 – Ngày Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo thì đều tổ chức Đại Lễ Phát Bồ Đề Tâm Nguyện. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm, Sư Phụ – Thầy Thích Trúc Thái Minh phát Bồ Đề Tâm nguyện và cũng từ nhân duyên Sư Phụ phát Bồ Đề Tâm nguyện mà có đầy đủ công đức để xuất gia, phụng sự Phật, cầu độ cho chúng sinh. Và Lễ Phát Tâm Bồ Đề từ đó được lan tỏa rộng ra nhiều chùa, nhiều đạo tràng.

Bồ Đề Tâm là tinh túy của Phật Pháp. Bồ Đề Tâm tức là tâm giác ngộ. Phát Bồ Đề Tâm Nguyện tức là nguyện tu tập đạt được giác ngộ vậy. Cho nên, trong giáo Pháp của Phật rất coi trọng Tâm Bồ Đề.

Vậy tại sao chúng ta nên phát Bồ Đề Tâm Nguyện? Ý nghĩa của phát Bồ Đề Tâm là gì?

Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi bài giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh để hiểu rõ hơn nhé!

Xem thêm: Kinh Bát Đại Nhân Giác – Điều Giác Ngộ Thứ Bảy 

Tags:
Link to map Back top top