Sự tái sinh của con người sau khi chết

Sau khi chết, chúng sinh đi tái sinh vào cảnh giới nào là tùy theo nghiệp đã tích lũy. Cho nên nghiệp “tạo” thân chúng sinh. Chúng ta có thể tạo nghiệp làm người, nghiệp làm thú, nghiệp làm ngạ quỷ, tạo nghiệp địa ngục, nghiệp chư Thiên chư Thần, hoặc tạo nghiệp thanh tịnh về cõi Phật.
Thân chúng sinh còn được gọi là thân ngũ uẩn, gồm sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Trong đó, sắc uẩn là thân bằng vật chất, do đất, nước, gió, lửa hợp thành. Thọ uẩn là dòng cảm thọ nơi thân và tâm. Tưởng uẩn là tư tưởng. Hành uẩn là dòng suy nghĩ, tác ý và các sự vận hành trong thân. Thức uẩn là sự phân biệt, nhận thức của chúng sinh. Một chúng sinh là do 5 uẩn này hợp lại mà thành, nếu phân ra thì không gọi là chúng sinh.
Đức Phật dạy rằng, chúng sinh hằng đi theo nghiệp của mình và thức uẩn sẽ đi tìm cảnh giới tái sinh theo nghiệp ấy.
Trên đây là bài giảng “Sự tái sinh của con người sau khi chết” của Thầy Thích Trúc Thái Minh

>>> Chết không phải là hết! Vậy sau khi chết con người sẽ tái sinh về đâu?

Sau khi chết, tùy theo khuynh hướng của tâm (nghiệp) mà thần thức sẽ đi tái sinh ở cõi tương ứng

Sau khi chết, tùy theo khuynh hướng của tâm (nghiệp) mà thần thức sẽ đi tái sinh ở cõi tương ứng

Các bài viết nên xem:

Tags:
Link to map Back top top