trực tuyến
(Chu kỳ 15) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

Thứ Tư, 29/9/2021

tức 23/8 Tân Sửu

Phước báu thù thắng của bố thí - kinh Nikaya

Chia sẻ :

Người có bố thí, khi được làm một vị trời hoặc được làm người đều vượt qua người không bố thí trên năm phương diện. Đó là thọ mạng, nhan sắc, an lạc,...

03/9/2019

Chia sẻ :

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu vườn ông Anàthapindika. Rồi Sumanà, con gái vua cùng năm trăm thiếu nữ hộ tống, đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn:

Ở đây, bạch Thế Tôn, có hai đệ tử của Thế Tôn đồng đẳng về tín, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ, một có bố thí, một không bố thí. Sau khi thân hoại mạng chung, cả hai vị ấy được sanh lên cõi trời hoặc sanh lại cõi người thì giữa hai vị ấy, có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì?

Có sự sai biệt, này Sumanà!

Người có bố thí, khi được làm một vị trời hoặc được làm người đều vượt qua người không bố thí trên năm phương diện. Đó là thọ mạng, nhan sắc, an lạc, danh xưng và tăng thượng. Người có bố thí, này Sumanà, khi được làm vị trời hoặc được làm người đều vượt qua người không bố thí về năm phương diện này.

(ĐTKVN, Tăng Chi II, chương 5, phẩm Sumanà, phần Con gái vua, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.351)

Nguồn: Quảng Tánh - Biên soạn (2016). Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya, tập I, Nxb.Hồng Đức, Hà Nội, tr. 22.

Chú thích:
ĐTKVN: Đại tạng kinh Việt Nam.
VNCPHVN: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Lương Hoàng Sám - Phần 9

Văn kinh🞄 22/8/2021

Lại nữa, chúng con xin nhờ công đức nhân duyên lễ bái sám hối hôm nay để cởi mở oán kết. Nguyện xin chư vị Hòa thượng, các bậc A xà lê...

Văn kinh 🞄 22/8/2021

Lại nữa, chúng con xin nhờ công đức nhân duyên lễ bái sám hối hôm nay để cởi mở oán kết. Nguyện xin chư vị Hòa thượng, các bậc A xà lê...

Lương Hoàng Sám - Phần 8

Văn kinh🞄 22/8/2021

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng hiểu rõ tất cả chúng sinh đều có oán thù với nhau. Vì sao mà biết? Vì không có oán thù thì không có ác đạo...

Văn kinh 🞄 22/8/2021

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng hiểu rõ tất cả chúng sinh đều có oán thù với nhau. Vì sao mà biết? Vì không có oán thù thì không có ác đạo...

Lương Hoàng Sám - Phần 6

Văn kinh🞄 22/8/2021

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam bảo rũ lòng đại từ đại bi cứu hộ hết thảy chúng sanh, hiện đang chịu khổ, và sẽ chịu khổ trong sáu đường...

Văn kinh 🞄 22/8/2021

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam bảo rũ lòng đại từ đại bi cứu hộ hết thảy chúng sanh, hiện đang chịu khổ, và sẽ chịu khổ trong sáu đường...

Lương Hoàng Sám - Phần 5

Văn kinh🞄 22/8/2021

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn phóng đạo bạch hào tướng quang ở giữa hai chân mày soi sáng khắp hết thảy chúng sanh trong sáu đường.

Văn kinh 🞄 22/8/2021

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn phóng đạo bạch hào tướng quang ở giữa hai chân mày soi sáng khắp hết thảy chúng sanh trong sáu đường.