trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
10 cõi giới - các bài viết về 10 cõi giới, tin tức 10 cõi giới

10 cõi giới trong đạo Phật | Trí tuệ siêu việt của Đức Phật và sự rõ biết về cõi vô hình và hữu hình

10 cõi giới đó là gì? Tại sao Đức Phật lại có thể rõ biết được về các cõi giới ấy?

10 cõi giới trong đạo Phật | Trí tuệ siêu việt của Đức Phật và sự rõ biết về cõi vô hình và hữu hình

10 cõi giới trong đạo Phật | Trí tuệ siêu việt của Đức Phật và sự rõ biết về cõi vô hình và hữu hình

10 cõi giới đó là gì? Tại sao Đức Phật lại có thể rõ biết được về các cõi giới ấy?

13/4/2022

216 Lượt xem