trực tuyến
[Trực tiếp] Pháp thoại "Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức"

Chủ Nhật, 13/6/2021

tức 4/5 Tân Sửu

Văn kinh

Văn kinh

Văn kinh

Bài kệ Khánh Đản

Bài kệ Khánh Đản

Văn kinh🞄 19/05/2021

Bài kệ Khánh Đản

Kinh Thắng

Kinh Thắng

Văn kinh🞄 16/04/2021

Kinh Tệ Nạp Y

Kinh Tệ Nạp Y

Văn kinh🞄 16/04/2021

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Thượng

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Thượng

Văn kinh🞄 31/08/2020

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện quyển thượng, Hán dịch: TAM TẠNG PHÁP SƯ PHÁP ĐĂNG, Việt dịch: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Trung

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Trung

Văn kinh🞄 30/08/2020

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện quyển trung, Hán dịch: TAM TẠNG PHÁP SƯ PHÁP ĐĂNG, Việt dịch: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Hạ

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Hạ

Văn kinh🞄 29/08/2020

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện quyển hạ, Hán dịch: TAM TẠNG PHÁP SƯ PHÁP ĐĂNG, Việt dịch: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

Kinh Vu Lan Bồn

Kinh Vu Lan Bồn

Văn kinh🞄 26/07/2020

Bài Kinh Vu Lan Bồn... Ta từng nghe lời tạc như vầy: Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, Xá Vệ thành Kỳ thụ viên trung, Mục Liên mới được Lục thông...

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hán dịch: Đời Diêu Tần Ngài Tam Tạng Pháp sư CƯU MA LA THẬP vưng chiếu dịch. Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịch

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ nhất - Phẩm “Tựa” thứ nhất

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ nhất - Phẩm “Tựa” thứ nhất

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ nhất, Phẩm "Tựa" thứ nhất.

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ nhất - Phẩm “Phương tiện” thứ hai

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ nhất - Phẩm “Phương tiện” thứ hai

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ nhất, Phẩm "Phương tiện" thứ hai

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ hai - Phẩm “Thí dụ” thứ ba

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ hai - Phẩm “Thí dụ” thứ ba

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ hai, Phẩm "Thí dụ" thứ ba

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ hai - Phẩm “Tín giải” thứ tư

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ hai - Phẩm “Tín giải” thứ tư

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ hai, Phẩm "Tín giải" thứ tư

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ ba - Phẩm “Dược thảo dụ” thứ năm

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ ba - Phẩm “Dược thảo dụ” thứ năm

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ ba, Phẩm "Dược thảo dụ" thứ năm

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ ba - Phẩm “Thọ ký” thứ sáu

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ ba - Phẩm “Thọ ký” thứ sáu

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ ba, Phẩm "Thọ ký" thứ sáu

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ ba - Phẩm “Hóa thành dụ” thứ bảy

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ ba - Phẩm “Hóa thành dụ” thứ bảy

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ ba, Phẩm "Hóa thành dụ" thứ bảy

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ tư - Phẩm “Ngũ bá đệ tử thọ ký" thứ tám

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ tư - Phẩm “Ngũ bá đệ tử thọ ký" thứ tám

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ tư, Phẩm “Ngũ bá đệ tử thọ ký" thứ tám.

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ tư - Phẩm “Thọ học vô học nhơn ký" thứ chín

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ tư - Phẩm “Thọ học vô học nhơn ký" thứ chín

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ tư, Phẩm “Thọ học vô học nhơn ký" thứ chín

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ tư - Phẩm “Pháp sư" thứ mười

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ tư - Phẩm “Pháp sư" thứ mười

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ tư, Phẩm “Pháp sư" thứ mười

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ tư - Phẩm “Hiện bửu tháp" thứ mười một

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ tư - Phẩm “Hiện bửu tháp" thứ mười một

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ tư, Phẩm “Hiện bửu tháp" thứ mười một.

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ tư - Phẩm “Trì" thứ mười ba

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ tư - Phẩm “Trì" thứ mười ba

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ tư, Phẩm “Trì" thứ mười ba.

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ năm - Phẩm “An lạc hạnh" thứ mười bốn

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ năm - Phẩm “An lạc hạnh" thứ mười bốn

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ năm, Phẩm “An lạc hạnh" thứ mười bốn.

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ năm - Phẩm “Tùng địa dũng xuất" thứ mười lăm

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ năm - Phẩm “Tùng địa dũng xuất" thứ mười lăm

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ năm, Phẩm “Tùng địa dũng xuất" thứ mười lăm.

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ năm - Phẩm “Phân biệt công đức” thứ mười bảy

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ năm - Phẩm “Phân biệt công đức” thứ mười bảy

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ năm, Phẩm “Phân biệt công đức" thứ mười bảy.

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ sáu - Phẩm “Tùy hỷ công đức” thứ mười tám

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ sáu - Phẩm “Tùy hỷ công đức” thứ mười tám

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ sáu - Phẩm “Tùy hỷ công đức” thứ mười tám.

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ sáu - Phẩm “Pháp sư công đức" thứ mười chín

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ sáu - Phẩm “Pháp sư công đức" thứ mười chín

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ sáu - Phẩm “Pháp sư công đức" thứ mười chín.

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ sáu - Phẩm “Thường Bất Khinh Bồ Tát" thứ hai mươi

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ sáu - Phẩm “Thường Bất Khinh Bồ Tát" thứ hai mươi

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ sáu - Phẩm “Thường Bất Khinh Bồ Tát" thứ hai mươi

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ sáu - Phẩm “Như Lai thần lực" thứ hai mươi mốt

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ sáu - Phẩm “Như Lai thần lực" thứ hai mươi mốt

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ sáu - Phẩm “Như Lai thần lực" thứ hai mươi mốt

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ sáu - Phẩm “Chúc lụy" thứ hai mươi hai

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ sáu - Phẩm “Chúc lụy" thứ hai mươi hai

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ sáu - Phẩm “Chúc lụy" thứ hai mươi hai

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ sáu - Phẩm “Dược Vương Bồ Tát bổn sự" thứ hai mươi ba

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ sáu - Phẩm “Dược Vương Bồ Tát bổn sự" thứ hai mươi ba

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ sáu - Phẩm “Dược Vương Bồ Tát bổn sự" thứ hai mươi ba

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ bảy - Phẩm “Diệu Âm Bồ Tát" thứ hai mươi tư

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ bảy - Phẩm “Diệu Âm Bồ Tát" thứ hai mươi tư

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ bảy - Phẩm “Diệu Âm Bồ Tát" thứ hai mươi tư

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ bảy - Phẩm “Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn" thứ hai mươi năm

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ bảy - Phẩm “Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn" thứ hai mươi năm

Văn kinh🞄 26/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ bảy - Phẩm “Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn" thứ hai mươi năm.

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ bảy - Phẩm “Đà La Ni" thứ hai mươi sáu

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ bảy - Phẩm “Đà La Ni" thứ hai mươi sáu

Văn kinh🞄 25/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ bảy - Phẩm “Đà La Ni" thứ hai mươi sáu

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ bảy - Phẩm “Diệu trang nghiêm vương bổn sự" thứ hai mươi bảy

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ bảy - Phẩm “Diệu trang nghiêm vương bổn sự" thứ hai mươi bảy

Văn kinh🞄 25/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ bảy - Phẩm “Diệu trang nghiêm vương bổn sự" thứ hai mươi bảy

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ bảy - Phẩm “Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát" thứ hai mươi tám

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ bảy - Phẩm “Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát" thứ hai mươi tám

Văn kinh🞄 25/06/2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển thứ bảy - Phẩm “Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát" thứ hai mươi tám.

Phật dạy bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong – Kinh Pháp Cú

Phật dạy bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong – Kinh Pháp Cú

Văn kinh🞄 04/06/2020

Bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong ..Lúc ấy, có vua nước Ma-kiệt-đà tên là A-xà-thế trông coi năm trăm nước nhỏ. Nước kế bên....

Kinh Giữ gìn tài sản

Kinh Giữ gìn tài sản

Văn kinh🞄 24/04/2020

Giữ Gìn Tài Sản. Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Koliya, tại thị trấn Kakakrapatta. Rồi Byagghapajja, đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn:

Kinh Lương y

Kinh Lương y

Văn kinh🞄 27/02/2020

Như Lai Ứng Đẳng Chánh Giác là vị Đại Y Vương, biết như thật cách đối trị với cội gốc sinh, lão, tử, ưu, bi, khổ, não. Vì thế nên Như Lai...