trực tuyến
(Chu kỳ 15) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

Thứ Ba, 28/9/2021

tức 22/8 Tân Sửu

Văn kinh

Văn kinh

Văn kinh

Lương Hoàng Sám - Phần 9

Lương Hoàng Sám - Phần 9

Văn kinh🞄 22/8/2021

Lại nữa, chúng con xin nhờ công đức nhân duyên lễ bái sám hối hôm nay để cởi mở oán kết. Nguyện xin chư vị Hòa thượng, các bậc A xà lê...

Lương Hoàng Sám - Phần 8

Lương Hoàng Sám - Phần 8

Văn kinh🞄 22/8/2021

Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng hiểu rõ tất cả chúng sinh đều có oán thù với nhau. Vì sao mà biết? Vì không có oán thù thì không có ác đạo...

Lương Hoàng Sám - Phần 6

Lương Hoàng Sám - Phần 6

Văn kinh🞄 22/8/2021

Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam bảo rũ lòng đại từ đại bi cứu hộ hết thảy chúng sanh, hiện đang chịu khổ, và sẽ chịu khổ trong sáu đường...

Lương Hoàng Sám - Phần 5

Lương Hoàng Sám - Phần 5

Văn kinh🞄 22/8/2021

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn phóng đạo bạch hào tướng quang ở giữa hai chân mày soi sáng khắp hết thảy chúng sanh trong sáu đường.

Kệ nguyện cầu Đức Thế Tôn cứu đời

Kệ nguyện cầu Đức Thế Tôn cứu đời

Văn kinh🞄 09/8/2021

Tâm Thế Tôn mảy trần không bợn. Thân của Ngài vô tận phúc lành. Từ bi cứu khổ độ sinh, Chúng con đảnh lễ chí thành quy y.

Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhaṇa Sutta)

Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhaṇa Sutta)

Văn kinh🞄 19/6/2021

Tôi được nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngụ tại vườn Nai, ở Isipatana gần Bénarès. Lúc bấy giờ Thế Tôn nói với năm vị Tỳ Kheo: "Này các thầy, sắc không phải là ta, là tự ngã...