trực tuyến
Tụng kinh Dược Sư cầu an - Ngày 1, thời khóa tối | Ngày 09/01/Quý Mão

Thứ Ba, 31/01/2023

tức 10/1 Quý Mão

Bài cúng giao thừa tại nhà, cơ quan, cửa hàng…

Chia sẻ :

Bài cúng giao thừa Tết Nguyên Đán mới nhất. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con tên là

Chia sẻ :

Mục Lục [Ẩn]

  Lời Dẫn

  Cúng giao thừa là phong tục, tập quán của nhân dân ta từ xưa đến nay trong mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Với bài cúng giao thừa do chùa Ba Vàng soạn thảo, dựa vào lời Đức Phật dạy dưới đây, quý Phật tử và các bạn có thể tham khảo áp dụng, thực hành để nghi thức cúng lễ được đúng Pháp và sinh ra công đức phúc báu cho (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)...

  (Nếu không có thời gian tụng kinh, thì không thực hiện phần 4. Tán Pháp và 5. Tụng Kinh) 
  Xin mời quý Phật tử và các bạn cùng tham khảo bài cúng giao thừa dưới đây!

  Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài)

  Bài cúng giao thừa tại nhà, cơ quan, cửa hàng…

  Xem thêm (ấn vào tên bài)
  >>> Tổng hợp các bài văn khấn Tết Nguyên Đán năm 2023 mới nhất 

  >>> Tổng hợp các bài văn khấn đầy đủ trong năm 2023 mới nhất

  A. Hướng Dẫn Cúng Lễ Giao Thừa

  Ấn vào tên bài: Hướng dẫn - sắm lễ cúng tại nhà, cơ quan, cửa hàng...

  B. Nghi Thức Cúng Lễ 

  1. Nguyện Hương

  (Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

  a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

  Nguyện đem lòng thành kính
  Gửi theo đám mây hương
  Phảng phất khắp mười phương
  Cúng dường ngôi Tam Bảo
  Thề trọn đời giữ đạo
  Theo tự tính làm lành
  Cùng pháp giới chúng sinh
  Cầu Phật từ gia hộ
  Tâm Bồ Đề kiên cố
  Chí tu đạo vững bền
  Xa biển khổ nguồn mê
  Chóng quay về bờ giác
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

  b. Dùng tâm hương

  Nguyện ý thành, tâm kính
  Biến mãn khắp mười phương
  Cúng dường ngôi Tam Bảo
  Thề trọn đời giữ đạo
  Theo tự tính làm lành
  Cùng pháp giới chúng sinh
  Cầu Phật từ gia hộ
  Tâm Bồ Đề kiên cố
  Chí tu đạo vững bền
  Xa biển khổ nguồn mê
  Chóng quay về bờ giác
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

  2. Văn Khấn Giao Thừa

  (Quỳ gối, chắp tay)

  Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh cư ngụ tại nơi đất (ở của gia đình; cơ quan; cửa hàng)..., chứng giám lòng thành và ủng hộ cho (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)... con/chúng con.

  Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại địa chỉ:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)

  Giờ khắc giao thừa năm… sắp (đã) tới, con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin thỉnh mời

  + Cúng tại nhà: vong linh các cụ gia tiên tiền tổ họ… hợp duyên, [các vong linh thai nhi của (tên mẹ)… (nếu có)]...

  (Tiếp)

  các vong linh có duyên tại nơi đất (ở của gia đình; cơ quan; cửa hàng…)..., vong linh oan gia trái chủ có duyên oán kết đang báo oán (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)... con/chúng con, được về đây thọ tài ẩm thực hiến cúng của (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)... con/chúng con (nếu tụng kinh thì đọc thêm: nghe kinh thính pháp cầu giác ngộ giải thoát) và được hoan hỷ trong thời khắc sang canh đón mừng năm mới này.

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

  3. Lễ Phật

  (Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

  Đại từ đại bi thương chúng sinh,
  Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
  Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm,
  Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

  4. Tán Pháp

  (Ngồi; khai chuông mõ. Nếu không có thời gian tụng kinh thì bỏ qua phần này.)

  Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
  Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
  Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
  Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

  5. Tụng Kinh

  (Ngồi, pháp khí: mõ. Nếu không có thời gian tụng kinh thì bỏ qua phần này.)

  Bài Kinh (ấn vào tên bài)Điềm Lành Tối Thượng

  6. Cúng Thực

  a. Văn bạch

  (Quỳ gối, chắp tay)

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ, chư vong linh phù hộ cho (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)... con/chúng con luôn làm được mười điều lành, như Đức Phật dạy trong bài kinh “Điềm Lành Tối Thượng” để con/chúng con có được hạnh phúc.

  Nhân dịp sang canh năm mới… (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)... con/chúng con xin làm điều lành, thực hành Pháp bố thí cúng dường, thành tâm sắm sửa vật thực, dâng lên cúng dường:

  Trường hợp trên mâm cúng có thịt từ việc sát hại chúng sinh thì đọc: Nhân duyên (gia đình; nhân viên cơ quan; cửa hàng)... chưa hiểu Phật Pháp nên có sát hại chúng sinh để cúng lễ trong đàn lễ này, con/chúng con xin bạch không dâng cúng các phần thịt chúng sinh đó. Con/chúng con xin bạch chỉ dâng cúng vật thực từ rau củ quả và vật thực từ tam tịnh nhục.
  (Tiếp)

  Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
  Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
  Hạ: Xin dâng cúng cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.
  Sau: Xin hiến cúng cho tất cả vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện trong giờ khắc sang canh năm mới, các vong linh được nương sự hiến cúng trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ, khởi tâm hoan hỷ, hộ trì cho (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)... con/chúng con.
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

  b. Tụng thần chú cúng thực

  (Ngồi, pháp khí: mõ)
  Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
  Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
  Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

  Nguyện cho các vong linh
  Được thọ thực no đủ
  Nghe kinh giác ngộ Pháp
  Sinh lòng kính tín Phật
  Nương tựa nơi Tam Bảo
  Tu hành cầu thoát khổ
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

  7. Bạch Cúng Dường Tam Bảo

  (Nếu (gia đình; cơ quan; cửa hàng)... không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì không thực hiện phần này)
  (Quỳ, chắp tay bạch)

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Sang canh năm mới…, con/chúng con muốn cho (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)... một năm được tăng trưởng phúc lành, mọi sự cát tường, tiêu trừ nghiệp chướng, nên con/chúng con thành tâm tu bồi cội phúc bằng cách cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, hộ độ cho Tăng chúng tu hành tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý phù hợp với việc tu tập, xây dựng chùa chiền lấy chỗ cho nhân dân Phật tử tu tập và hoằng Pháp để hồi hướng công đức cúng dường của (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)... con/chúng con đến cho chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh.

  – Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư Thiên, chư Thần Linh cư ngụ tại nơi đất (ở của gia đình; cơ quan; cửa hàng)...

  – Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho tất cả vong linh đã thỉnh mời trong đàn lễ này. (nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh)

  Trường hợp trong (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)... có người cần cầu sức khỏe, công danh hoặc thi cử… thì đọc tiếp: Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc đến cho (tên)… được…

  (Tiếp)

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

  8. Phát Nguyện Bồ Đề

  (Quỳ)
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng đã lãnh thọ phước báu, vật thực tại đàn lễ này, cùng con/chúng con xin tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

  “Phát tâm Bồ Đề
  Hộ trì Tam Bảo
  Chuyển tải Phật pháp
  Rộng khắp thế gian” (3 lần)
  Nguyện chư vị tinh tấn Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. (1 vái)

  9. Kệ Cát Tường

  (Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

  Nguyện ngày an lành đêm an lành
  Ngày đêm sáu thời thường an lành
  Trong tất cả thời thảy an lành
  Nguyện ngôi Thượng Sư thương nhiếp thọ
  Nguyện ngày an lành đêm an lành
  Ngày đêm sáu thời thường an lành
  Trong tất cả thời thảy an lành
  Nguyện ngôi Tam Bảo thường gia hộ
  Nguyện ngày an lành đêm an lành
  Ngày đêm sáu thời thường an lành
  Trong tất cả thời thảy an lành
  Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ
  Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)

  Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát! (7 lần)

  10. Phục Nguyện

  (Quỳ gối; chắp tay)

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin đem công đức trong đàn lễ này, cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay hồi hướng cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh mà con/chúng con hiến cúng, được kết duyên pháp lữ với (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)... con/chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

  Con/chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành trong đàn lễ này, cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay đến cho (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)... con/chúng con (đọc mong cầu)… và nguyện cả (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)... đủ duyên lành cùng nhau tinh tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

  Con/chúng con xin phát nguyện, sẽ dâng cúng lễ vật thực trong (3, 4, 5,…)… ngày Tết, mỗi ngày một lần, tùy vào thời gian trong ngày con/chúng con sắp xếp được. Đến ngày… con/chúng con xin làm lễ cúng mãn tết.
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

  11. Hồi Hướng

  (Quỳ hoặc đứng; pháp khí: mõ)

  Công phu công đức có bao nhiêu,
  Con xin lấy đó hồi hướng về,
  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
  Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
  Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
  Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
  Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
  Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
  Nguyện đem công đức tu hành này,
  Chan rải mười phương khắp tất cả,
  Hết thảy chúng con cùng các loài,
  Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (3 chuông)

  12. Tam Tự Quy

  (Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

  Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
  Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
  Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

  13. Tri Ân Và Tùy Hỷ

  Chủ sám bạch: Con/chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, con/chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho con/chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp.

  14. Bạch Phật Cúng Thí Thực/Phóng Sinh

  (Nếu (gia đình, cơ quan, cửa hàng)... sắm lễ cúng thí thực, phóng sinh, thì chắp tay bạch Phật, để ra ngoài cúng thí thực. Nếu cúng thí thực, mà không phóng sinh, thì không đọc phần xin phóng sinh, và ngược lại)

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con; con/chúng con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỷ ủng hộ cho con/chúng con, (gia đình, cơ quan, cửa hàng)... con/chúng con, có sắm sửa vật thực để cúng thí thực (cùng mua chúng sinh để cứu mạng cho chúng) con/chúng con xin phép được ra ngoài tác lễ cúng thí thực (phóng sinh).
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

  Nghi thức cúng thí thực tại nhà, cơ quan, cửa hàng… 

  https://chuabavang.com/huong-dan-nghi-thuc-le-cung-thi-thuc-tai-nha-d2437.html

  Bài Cúng Phóng Sinh
  https://chuabavang.com/huong-dan-nghi-thuc-le-cung-phong-sinh-tai-nha-d2491.html 

  15. Bạch Hạ Lễ

  (Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của con/chúng con đã xong, con/chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để con/chúng con xin thọ thực.
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

  HẾT

  Liên hệ

  Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý Phật tử liên hệ với:
  1) Chùa Ba Vàng:
  Ban Tri khách (cố định): 02036557799
  Ban Tri khách (di động): 0962368620
  – Email: [email protected]
  – Nhắn tin vào Fanpage: Chùa Ba Vàng: Facebook.com/chuabavang.com.vn
  2) Thầy Thích Trúc Thái Minh:
  – Email: [email protected]
  – Nhắn tin vào Fanpage: Thầy Thích Trúc Thái Minh: Facebook.com/ThayThichTrucThai Minh

  Chia sẻ :
  Chia sẻ :
  Xem thêm

  Tổng hợp các bài văn khấn Tết Nguyên Đán năm 2023 mới nhất

  Nghi thức cúng lễ🞄 25/12/2022

  Để giúp cho quý Phật tử và nhân dân đón Tết bình an, may mắn và đúng Pháp, nhà chùa xin gửi tới các quý Phật tử tổng hợp các bài văn khấn Tết Nguyên đán 2022 mới nhất

  Nghi thức cúng lễ 🞄 25/12/2022

  Để giúp cho quý Phật tử và nhân dân đón Tết bình an, may mắn và đúng Pháp, nhà chùa xin gửi tới các quý Phật tử tổng hợp các bài văn khấn Tết Nguyên đán 2022 mới nhất

  Bài cúng Ông Công Ông Táo, tất niên, tạ đất tại nhà, cơ quan, cửa hàng,...

  Nghi thức cúng lễ🞄 23/11/2022

  Bài cúng Ông Công Ông Táo về trầu trời. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Hôm nay nhân ngày 23 tháng Chạp năm... Hôm nay là ngày

  Nghi thức cúng lễ 🞄 23/11/2022

  Bài cúng Ông Công Ông Táo về trầu trời. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Hôm nay nhân ngày 23 tháng Chạp năm... Hôm nay là ngày

  Nghi thức cúng lễ tạ mộ cuối năm (mới nhất năm Nhâm Dần)

  Nghi thức cúng lễ🞄 24/6/2022

  Văn khấn tạ mộ cuối năm mới nhất dành cho gia chủ. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!... Hướng tới mộ phần của gia tiên...

  Nghi thức cúng lễ 🞄 24/6/2022

  Văn khấn tạ mộ cuối năm mới nhất dành cho gia chủ. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!... Hướng tới mộ phần của gia tiên...

  Bài cúng khi không ăn Tết tại nhà (lên chùa, về quê… ăn Tết)

  Nghi thức cúng lễ🞄 19/5/2022

  Bài cúng khi không ăn Tết ở nhà dành cho gia chủ. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Hôm nay là ngày… tháng… năm....

  Nghi thức cúng lễ 🞄 19/5/2022

  Bài cúng khi không ăn Tết ở nhà dành cho gia chủ. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Hôm nay là ngày… tháng… năm....

  Bài cúng mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết tại nhà, cơ quan, cửa hàng…

  Nghi thức cúng lễ🞄 21/4/2022

  Bài cúng mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết Nhâm Dần. Nhân dịp đầu xuân năm mới...., gia đình chúng con một dạ chí thành, kính thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng

  Nghi thức cúng lễ 🞄 21/4/2022

  Bài cúng mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết Nhâm Dần. Nhân dịp đầu xuân năm mới...., gia đình chúng con một dạ chí thành, kính thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng

  Bài cúng mãn Tết (cúng hóa vàng) tại nhà, cơ quan, cửa hàng…

  Nghi thức cúng lễ🞄 05/4/2022

  Bài cúng mãn Tết (hóa vàng). Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là:...

  Nghi thức cúng lễ 🞄 05/4/2022

  Bài cúng mãn Tết (hóa vàng). Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là:...

  Bài khấn Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) - Cầu an

  Nghi thức cúng lễ🞄 03/4/2022

  Văn khấn Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu). Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

  Nghi thức cúng lễ 🞄 03/4/2022

  Văn khấn Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu). Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

  Các nghi thức cúng lễ sang cát (bốc mộ), chuyển mộ

  Nghi thức cúng lễ🞄 02/4/2022

  Sang cát bốc mộ là việc làm liên quan đến tâm linh: quỷ thần, vong linh, vì vậy việc làm cần hết sức cẩn thận, đúng pháp...

  Nghi thức cúng lễ 🞄 02/4/2022

  Sang cát bốc mộ là việc làm liên quan đến tâm linh: quỷ thần, vong linh, vì vậy việc làm cần hết sức cẩn thận, đúng pháp...

  Nghi thức cúng thí thực tại nhà, cơ quan, cửa hàng…

  Nghi thức cúng lễ🞄 14/3/2022

  Cúng thí thực là hướng tới các vong linh ngạ quỷ khổ đói, thực tập tu tâm từ bi, thực hành bố thí và cũng đem công đức này, để cầu hạnh phúc cho gia đình.

  Nghi thức cúng lễ 🞄 14/3/2022

  Cúng thí thực là hướng tới các vong linh ngạ quỷ khổ đói, thực tập tu tâm từ bi, thực hành bố thí và cũng đem công đức này, để cầu hạnh phúc cho gia đình.

  Bài cúng Giỗ, Mùng 1, Rằm

  Nghi lễ🞄 14/02/2022

  Bài cúng giỗ. Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta thường cúng giỗ, mùng Một, Rằm để thể hiện lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên

  Nghi lễ 🞄 14/02/2022

  Bài cúng giỗ. Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta thường cúng giỗ, mùng Một, Rằm để thể hiện lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên

  Tổng hợp các bài văn khấn đầy đủ trong năm 2023 mới nhất

  Nghi thức cúng lễ🞄 06/7/2021

  Để việc thờ cúng đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và cho chúng sinh, chùa Ba Vàng xin gửi quý Phật tử tổng hợp các bài văn khấn đầy đủ nhất trong năm Nhâm Dần

  Nghi thức cúng lễ 🞄 06/7/2021

  Để việc thờ cúng đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và cho chúng sinh, chùa Ba Vàng xin gửi quý Phật tử tổng hợp các bài văn khấn đầy đủ nhất trong năm Nhâm Dần

  Bài cúng phóng sinh

  Nghi thức cúng lễ🞄 20/10/2020

  Hướng dẫn nghi thức lễ cúng phóng sinh tại nhà đầy đủ nhất. Kính mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây!

  Nghi thức cúng lễ 🞄 20/10/2020

  Hướng dẫn nghi thức lễ cúng phóng sinh tại nhà đầy đủ nhất. Kính mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây!

  Bài cúng Tết Hàn Thực và Tết Đoan Ngọ

  Nghi thức cúng lễ🞄 11/6/2020

  Tết Hàn Thực bắt nguồn từ tình nghĩa vua tôi, đức tính trung thành trong việc dựng nước và giữ nước...

  Nghi thức cúng lễ 🞄 11/6/2020

  Tết Hàn Thực bắt nguồn từ tình nghĩa vua tôi, đức tính trung thành trong việc dựng nước và giữ nước...

  Bài cúng cô hồn rằm tháng 7 tại nhà năm 2022 mới nhất

  Tin tức🞄 10/6/2020

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay là ngày… tháng… năm…, nhân tiết tháng Bảy - Vu Lan báo hiếu - rằm tháng 7, chư Phật hoan hỷ, chư Tăng kiết hạ

  Tin tức 🞄 10/6/2020

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay là ngày… tháng… năm…, nhân tiết tháng Bảy - Vu Lan báo hiếu - rằm tháng 7, chư Phật hoan hỷ, chư Tăng kiết hạ

  Bài cúng Rằm tháng 7 tại nhà, cơ quan, cửa hàng… năm 2022 mới nhất

  Nghi thức cúng lễ🞄 10/6/2020

  Từ ngàn đời nay, Rằm tháng 7 đã trở thành một ngày lễ truyền thống ăn sâu vào tâm hồn mỗi người con đất Việt.

  Nghi thức cúng lễ 🞄 10/6/2020

  Từ ngàn đời nay, Rằm tháng 7 đã trở thành một ngày lễ truyền thống ăn sâu vào tâm hồn mỗi người con đất Việt.

  Bài cúng Rằm tháng 7 tại mộ năm 2022 mới nhất

  Nghi thức cúng lễ🞄 10/6/2020

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là:… Hôm nay là ngày… tháng… năm…, nhân tiết tháng Bảy - Vu Lan báo hiếu (rằm tháng 7) gia đình con sắm lễ

  Nghi thức cúng lễ 🞄 10/6/2020

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là:… Hôm nay là ngày… tháng… năm…, nhân tiết tháng Bảy - Vu Lan báo hiếu (rằm tháng 7) gia đình con sắm lễ

  Tổng hợp bài cúng Rằm tháng 7 năm 2022 mới nhất

  Tin tức🞄 10/6/2020

  Rằm tháng 7 là một ngày quan trọng trong năm. Để phần nghi thức cúng khấn được đúng Pháp, chùa Ba Vàng xin gửi đến quý Phật tử: Tổng hợp bài cúng Rằm tháng 7.

  Tin tức 🞄 10/6/2020

  Rằm tháng 7 là một ngày quan trọng trong năm. Để phần nghi thức cúng khấn được đúng Pháp, chùa Ba Vàng xin gửi đến quý Phật tử: Tổng hợp bài cúng Rằm tháng 7.

  Hướng dẫn mâm cúng cô hồn đơn giản và đầy đủ nhất

  Nghi thức cúng lễ🞄 03/6/2020

  Chúng ta nên chuẩn bị mâm cũng cô hồn những vật thực thanh tịnh, trang nghiêm để mang lại lợi ích cho kẻ còn người mất...Mâm cúng cô hồn nên chuẩn bị:

  Nghi thức cúng lễ 🞄 03/6/2020

  Chúng ta nên chuẩn bị mâm cũng cô hồn những vật thực thanh tịnh, trang nghiêm để mang lại lợi ích cho kẻ còn người mất...Mâm cúng cô hồn nên chuẩn bị:

  Nghi lễ khi sinh con đón về nhà và đầy tháng

  Nghi thức cúng lễ🞄 01/6/2020

  Nghi lễ khi sinh con đón về nhà và đầy tháng

  Nghi thức cúng lễ 🞄 01/6/2020

  Nghi lễ khi sinh con đón về nhà và đầy tháng