trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Năm, 07/12/2023

tức 25/10 Quý Mão

Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/trực tuyến

Chia sẻ :

Đức Phật là bậc đại giác ngộ, Ngài thấy biết rõ về sự thật sự vận hành nhân quả luân chuyển trong sáu cõi của tất cả chúng hữu tình. Ngài chỉ dạy cho người thân, muốn cứu cho người mất ra khỏi cảnh khổ của cõi ngạ quỷ vong linh,

Chia sẻ :

Lưu ý: Cầu siêu cho thai nhi; cầu siêu giải Kumanthong và cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8) có nghi thức riêng. Các trường hợp cầu siêu khác thì dùng nghi thức này.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài)
Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/trực tuyến

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Link: Phần hướng dẫn của nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/trực tuyến

B. Nghi Thức

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp, chung)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:... Pháp danh (nếu có)... ở tại địa chỉ (và hiện đang ở trọ tại…)... là thành phần (nhân dân/Phật tử).
Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh về đây ủng hộ cho pháp hội tu tập của chúng con.
Nay chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, chúng con xin nhất tâm thỉnh mời

a. Bạch thỉnh các mục tâm linh ngày tu thứ nhất
các vong linh (tùy duyên mời)… chúng con xin chư vị hoan hỷ cùng về đây tu với chúng con, nhưng chúng con không thỉnh chư vị về lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng.
Chúng con lại xin thỉnh mời (đọc tên mục vong linh cầu siêu)... được về đây tu với chúng con[1] và vào ngày… tháng… năm… chúng con xin thỉnh chư vị về dự lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng và hôm đó chúng con xin (vì nhân duyên… nên không) tham gia lễ cầu siêu theo hình thức trực tiếp/trực tuyến.

b. Bạch thỉnh các mục tâm linh từ ngày tu tiếp theo
Các chúng trong cõi tâm linh như (các) hôm trước, mà chúng con đã bạch thỉnh (nếu mời thêm mục tâm linh khác thì bạch: và chúng con cũng xin thỉnh thêm các vong linh… cũng được về đây cùng chúng con tu tập nhưng không thỉnh về đàn cầu siêu tại chùa:…).
Nếu thỉnh thêm các mục vong linh mới về lễ cầu siêu (lưu ý: chỉ thỉnh khi còn thời gian tu tập 3 ngày, trước ngày diễn ra lễ cầu siêu): Chúng con xin thỉnh mời (đọc tên mục vong linh cầu siêu)... được về đây tu với chúng con và vào ngày… tháng… năm… chúng con xin thỉnh chư vị về dự lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng.

c. Phát tâm công đức (tùy duyên có/không; công đức mục nào thì đọc mục đó)
Chúng con cũng xin phát nguyện công đức về chùa Ba Vàng để hồi hướng cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh như sau:
- Công đức vào pháp hội cầu siêu thì bạch:
+ Công đức (thêm/tổng) số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh.
+ Công đức (thêm/tổng) số tịnh tài là… để hồi hướng cho vong linh…/chung cho các vong linh mà chúng con đã bạch thỉnh về chùa cầu siêu.
- Công đức tại khóa lễ thì bạch:
+ Công đức số tịnh tài là… để hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh
+ Công đức số tịnh tài là… để hồi hướng cho tất cả chư vị mà chúng con đã thỉnh mời, để họ được hưởng phước báu ngay tại khóa lễ này.

(Tiếp chung)
Giờ này, chúng con xin thỉnh hết thảy chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời vân tập về nơi pháp hội (nếu cúng thực thì bạch: thọ hưởng phẩm thực hiến cúng của gia đình chúng con và) nghe kinh thính pháp cầu giác ngộ giải thoát. Chúng con xin nhất tâm thỉnh mời. (xin tùy duyên chuyển địa điểm tu thì bạch: Và các ngày tiếp theo chúng con xin tùy duyên tu ở các địa điểm phù hợp, chúng con cũng xin thỉnh chư vị tùy duyên tu cùng chúng con)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

(Ngồi. Pháp khí: mõ, chuông. Ấn vào tên bài. Tụng 1 bài kinh/1 thời khóa, đọc lần lượt theo thứ tự đến hết rồi vòng lại.)

Bài kinh số 1: Kinh Địa Tạng Phẩm Bảy: Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất
Bài kinh số 2: Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường
Bài kinh số 3: Thiên Đế Thích Tự Quy Y Tam Bảo
Bài kinh số 4: Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố
Bài kinh số 5: Kinh Chuyện Ông Chủ Thợ Dệt 
Bài kinh số 6: Kinh Tôn Giả Xá Lợi Phất Cứu Mẹ Tiền Kiếp
Bài kinh số 7: Kinh Vu Lan Bồn

6. Khai Thị Cho Vong Linh

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Chúng con xin đọc lời khai thị đến cho các chúng trong cõi tâm linh.

Kính thỉnh các vong linh, Đức Phật là bậc toàn giác, Ngài chỉ cho chúng sinh Tam Bảo là phước điền tối thắng, là chỗ quy y nương tựa cho muôn loài, với tâm đại bi Ngài dạy cho người còn sống cách cứu người đã quá vãng là các vong linh thoát khỏi cảnh khổ trong cõi ngạ quỷ rằng: Nếu muốn cho thân nhân quá vãng hay các chúng sinh trong cõi vong linh ngạ quỷ, thoát khỏi cảnh đói khổ, thì chỉ có cúng dường Tam Bảo, cúng dường cho chư Tăng đang thực hành phạm hạnh cầu giải thoát, đem phúc đó hồi hướng đến cho các vong linh, thì các vong linh liền thoát khỏi cảnh khổ, được an lành hơn. Pháp cầu siêu này là vi diệu tối thắng cho các vong linh, trên cho dù là các bậc Thánh hay kế đến là người làm vua quan hoặc dưới đến thứ dân, nếu muốn cầu siêu cho vong linh cũng phải thực hành pháp này. Khi người sống thực hành đúng lời dạy của Đức Phật, thì dù cho người quá vãng kia tội trước có nặng như phá Tam Bảo, thì cũng được siêu thoát và trong lễ cầu siêu, các vong linh hoan hỷ quy y Tam Bảo, thì phước lành sẽ phát sinh đến cho các vong linh được thoát khỏi chỗ khổ.

Và hôm nay, chúng con cũng y theo lời dạy của Đức Phật, [(sắm sửa vật thực hiến cúng cho vong linh và chúng con sẽ cúng dường (tùy duyên, trai viên, trai tăng)... về chùa Ba Vàng, để hồi hướng phúc cầu siêu cho vong linh và] thỉnh mời các vong linh về chùa Ba Vàng dự lễ cầu siêu của chùa vào ngày… tháng… năm… Chúng con xin thỉnh các vong linh đã nghe kinh hoan hỷ với tâm thành của chúng con.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

7. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ, chắp tay. Chủ sám bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng trong cõi tâm linh cùng chúng con tùy hỷ công hạnh Bồ Đề:

(Đại chúng cùng bạch)

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN
CẦU VÔ THƯỢNG ĐẠO. (1 chuông. 1 lễ)

8. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)
(Quỳ, chủ sám bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên khóa lễ tu tập này, đệ tử chúng con xin thành kính dâng cúng dường vật thực. (Nếu trên mâm cúng có thịt từ việc sát hại chúng sinh thì đọc: Nhân duyên gia đình chưa hiểu Phật Pháp nên có sát hại chúng sinh để cúng lễ trong khóa lễ này, chúng con xin bạch không dâng cúng các phần thịt chúng sinh đó. Chúng con xin bạch chỉ dâng cúng vật thực từ rau củ quả và vật thực từ tam tịnh nhục.)

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh.
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà chúng con đã thỉnh mời.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Đại chúng cùng tụng. Mõ, chuông)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

9. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay. Chủ sám bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin đem công đức trong khóa lễ này về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ giải thoát.

Và chúng con lại xin hồi hướng tất cả các công đức trong khóa lễ này cho gia đình của chúng con được (đọc mong cầu)…

(Nếu xin nghỉ tu: Và chúng con xin cáo bạch với tất cả chư vị trong cõi tâm linh vì nhân duyên… nên chúng con xin được nghỉ tu (cho tới ngày…). Chúng con xin chư vị hoan hỷ cho chúng con.)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

10. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (3 chuông)

11. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

12. Tri Ân Và Tùy Hỷ

(Quỳ, chắp tay)

Chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp. (1 lễ)

13. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ lễ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

C. Đăng Ký Danh Sách Cầu Siêu

1. Mẫu Đăng Ký Danh Sách Cầu Siêu Vu Lan 

Cập nhật sau

2. Mẫu Đăng Ký Danh Sách Cầu Siêu Ngày 14, 30 (29 Tháng Thiếu)

Gửi danh sách về chùa cầu siêu trước ngày cầu siêu 3 ngày hoặc 7 ngày để quý Thầy bạch thỉnh vong linh trước hoặc khi về chùa thì viết danh sách cầu siêu. Phật tử thuộc các đạo tràng của chùa, Câu lạc bộ Cúc Vàng sẽ gửi danh sách thông tin của gia đình và vong linh theo các nhóm thông tin của chùa, Câu lạc bộ.

Nhân dân Phật tử không thuộc đạo tràng của chùa, Câu lạc bộ thì gửi danh sách thông tin của gia đình và vong linh vào số điện thoại hoặc nhắn tin qua zalo: 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt).

Nội Dung Tin Nhắn
Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… tháng… năm...
Con xin cầu siêu cho vong linh vào ngày… tháng… năm... (âm lịch)
Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ:
(Viết các mục vong linh)
Nếu cúng dường Tam Bảo thì viết: con xin cúng dường Tam Bảo số tịnh tài là:… Con bạch quý Thầy chứng minh và hồi hướng phúc báu cho các vong linh. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được (viết mong cầu)
(Tiếp)
Con xin thành kính tri ân Thầy ạ!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Thể theo nguyện vọng của Phật tử ở xa muốn cúng dường về chùa thông qua tài khoản. Chùa Ba Vàng xin thông báo số tài khoản duy nhất dành để cúng dường cầu an cầu siêu sau đây:
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

D. Hướng Dẫn Cách Thức Tham Gia Cầu Siêu

I. Trường Hợp Tham Gia Trực Tiếp

Văn bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại địa chỉ:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)... là thành phần (nhân dân/Phật tử).
Nhân duyên chùa Ba Vàng tổ chức lễ cầu siêu con xin (tham gia trực tiếp/trực tuyến) để hồi hướng công đức về Vô Thượng Bồ Đề.
Con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con xin bạch thỉnh chư vị trong cõi tâm linh mà con đã bạch thỉnh về đàn lễ cầu siêu, khi con tu tập theo nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/trực tuyến. Nguyện chư vị được vân tập về trong pháp hội cầu siêu tại chùa Ba Vàng, theo sự triệu thỉnh của chư Tăng. 
Và nhận phần phước báu mà con đã bạch hồi hướng khi tu tập qua sự chú nguyện của chư Tăng.

(Trường hợp bạch cúng dường thêm để hồi hướng: Con cũng xin phát nguyện cúng dường thêm số tịnh tài là… để hồi hướng cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà con đã bạch thỉnh về lễ cầu siêu. Thỉnh chư vị trong cõi tâm linh hoan hỷ nhận thêm phần phước này từ sự chú nguyện của chư Tăng.)

Con xin hồi hướng các công đức phù hợp với chương trình trực tiếp/trực tuyến này, công đức tạo lập được trong ngày hôm nay, hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh mà con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ, xả bỏ oán kết, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.Và con cũng xin hồi hướng cho hiện tại nguyện được (đọc mong cầu)
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

II. Trường Hợp Tham Gia Lễ Cầu Siêu Trực Tuyến

Không sắp lễ cúng cho vong linh tại nhà trước và trong khi tham gia lễ cầu siêu trực tuyến.

1. Vị Trí Bạch
* Trước bàn thờ:
- Trường hợp vong linh còn trong 49 ngày: Thắp hương và bạch trước ban thờ vong.
- Trường hợp các vong linh khác: Thắp hương tại ban thờ.
Sau đó có thể ở tại đó hoặc di chuyển đến trước thiết bị, để tham gia khóa lễ trực tuyến.

* Ở vị trí khác: Mở màn hình trực tuyến có hình Đức Phật, hoặc hình Phật ở khung hình khác để đọc văn bạch, sau đó vào tham gia khóa lễ trực tuyến.

2. Văn Bạch
Xem tại mục I
(Nghe chương trình phát trực tuyến của chùa tại trang Youtube:
*Chùa Ba Vàng:
Đường link: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/videos) 

III. Trường Hợp Không Tham Gia Lễ Cầu Siêu Trực Tiếp/Trực Tuyến

Văn bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại địa chỉ:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)... là thành phần (nhân dân/Phật tử).
Nhân duyên chùa Ba Vàng tổ chức lễ cầu siêu con xin hồi hướng công đức về Vô Thượng Bồ Đề.
Con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con xin bạch thỉnh chư vị trong cõi tâm linh mà con đã bạch thỉnh về đàn lễ cầu siêu, khi con tu tập theo nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/trực tuyến. Nguyện chư vị được vân tập về trong pháp hội cầu siêu tại chùa Ba Vàng, theo sự triệu thỉnh của chư Tăng. Và nhận phần phước báu mà con đã bạch hồi hướng khi tu tập qua sự chú nguyện của chư Tăng.

Con xin chư vị trong cõi tâm linh hoan hỷ cho con, hôm nay do duyên (đọc lý do)..., nên không tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/trực tuyến để trợ duyên cho chư vị trong cõi tâm linh được. Con xin thỉnh chư vị về đàn lễ. 

(Trường hợp bạch cúng dường thêm để hồi hướng: Con cũng xin phát nguyện cúng dường thêm số tịnh tài là… để hồi hướng cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà con đã bạch thỉnh về lễ cầu siêu. Thỉnh chư vị trong cõi tâm linh hoan hỷ nhận thêm phần phước này từ sự chú nguyện của chư Tăng.)

Con xin hồi hướng các công đức phù hợp với chương trình trực tiếp/trực tuyến này, công đức tạo lập được trong ngày hôm nay, hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh mà con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ, xả bỏ oán kết, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.
Và con cũng xin hồi hướng cho hiện tại nguyện được (đọc mong cầu)
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

HẾT

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP

I. Ban tiếp nhận thông tin chùa Ba Vàng
Ban Tri khách (cố định): 02036557799
Ban Tri khách (di động): 0962368620

II. Facebook

1. Chùa Ba Vàng: Facebook.com/chuabavang.com.vn

2. Thầy Thích Trúc Thái Minh: Facebook.com/ThayThichTrucThai Minh

3. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày: https://www.facebook.com/groups/422743472129808

III. Email

1. Chùa Ba Vàng 
[email protected]

2. Thầy Thích Trúc Thái Minh
[email protected]

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu cho vong linh thai nhi trực tiếp/trực tuyến

Nghi thức cúng lễ🞄 22/01/2023

Ngày 19/6 hàng năm chùa Ba Vàng có khóa lễ thường niên cầu siêu cho vong linh thai nhi. Trong khóa lễ chư Tăng chú trọng việc khai thị giác ngộ cho các linh thức hài nhi.

Nghi thức cúng lễ 🞄 22/01/2023

Ngày 19/6 hàng năm chùa Ba Vàng có khóa lễ thường niên cầu siêu cho vong linh thai nhi. Trong khóa lễ chư Tăng chú trọng việc khai thị giác ngộ cho các linh thức hài nhi.

Tổng hợp các bài văn khấn đầy đủ trong năm 2023 mới nhất

Nghi thức cúng lễ🞄 01/01/2023

Để việc thờ cúng đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và cho chúng sinh, chùa Ba Vàng xin gửi quý Phật tử tổng hợp các bài văn khấn đầy đủ nhất trong năm Nhâm Dần

Nghi thức cúng lễ 🞄 01/01/2023

Để việc thờ cúng đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và cho chúng sinh, chùa Ba Vàng xin gửi quý Phật tử tổng hợp các bài văn khấn đầy đủ nhất trong năm Nhâm Dần

Nghi lễ dựng vợ gả chồng cho con

Nghi thức cúng lễ🞄 01/12/2022

Hôn nhân bao giờ cũng được xem là việc quan trọng của cả một đời người. Khi bố mẹ hai bên gia đình nhà trai, nhà gái quyết định dựng vợ gả chồng cho con...

Nghi thức cúng lễ 🞄 01/12/2022

Hôn nhân bao giờ cũng được xem là việc quan trọng của cả một đời người. Khi bố mẹ hai bên gia đình nhà trai, nhà gái quyết định dựng vợ gả chồng cho con...

Các nghi thức cúng lễ sang cát (bốc mộ), chuyển mộ

Nghi thức cúng lễ🞄 02/4/2022

Sang cát bốc mộ là việc làm liên quan đến tâm linh: quỷ thần, vong linh, vì vậy việc làm cần hết sức cẩn thận, đúng pháp...

Nghi thức cúng lễ 🞄 02/4/2022

Sang cát bốc mộ là việc làm liên quan đến tâm linh: quỷ thần, vong linh, vì vậy việc làm cần hết sức cẩn thận, đúng pháp...

Nghi thức cúng thí thực cô hồn

Nghi thức cúng lễ🞄 14/3/2022

Cúng thí thực là hướng tới các vong linh ngạ quỷ khổ đói, thực tập tu tâm từ bi, thực hành bố thí và cũng đem công đức này, để cầu hạnh phúc cho gia đình.

Nghi thức cúng lễ 🞄 14/3/2022

Cúng thí thực là hướng tới các vong linh ngạ quỷ khổ đói, thực tập tu tâm từ bi, thực hành bố thí và cũng đem công đức này, để cầu hạnh phúc cho gia đình.

Bài cúng Giỗ, Mùng 1, Rằm

Nghi lễ🞄 14/02/2022

Bài cúng giỗ. Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta thường cúng giỗ, mùng Một, Rằm để thể hiện lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên

Nghi lễ 🞄 14/02/2022

Bài cúng giỗ. Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta thường cúng giỗ, mùng Một, Rằm để thể hiện lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên

Hướng dẫn các nghi thức cúng lễ tại nơi làm việc (cửa hàng, công ty, trụ sở…)

Nghi thức cúng lễ🞄 08/01/2022

Việc cúng lễ tại cửa hàng, công ty trong đầu xuân năm mới rất một việc làm hết sức quan trọng đối với một doanh nhân. Đầu xuân là một khởi đầu mới...

Nghi thức cúng lễ 🞄 08/01/2022

Việc cúng lễ tại cửa hàng, công ty trong đầu xuân năm mới rất một việc làm hết sức quan trọng đối với một doanh nhân. Đầu xuân là một khởi đầu mới...

Nghi lễ khi sinh con đón về nhà và đầy tháng

Nghi thức cúng lễ🞄 02/12/2021

Nghi lễ khi sinh con đón về nhà và đầy tháng

Nghi thức cúng lễ 🞄 02/12/2021

Nghi lễ khi sinh con đón về nhà và đầy tháng

Bài cúng phóng sinh

Nghi thức cúng lễ🞄 20/10/2020

Hướng dẫn nghi thức lễ cúng phóng sinh tại nhà đầy đủ nhất. Kính mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây!

Nghi thức cúng lễ 🞄 20/10/2020

Hướng dẫn nghi thức lễ cúng phóng sinh tại nhà đầy đủ nhất. Kính mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây!

Hướng dẫn mâm cúng cô hồn đơn giản và đầy đủ nhất

Nghi thức cúng lễ🞄 03/6/2020

Chúng ta nên chuẩn bị mâm cũng cô hồn những vật thực thanh tịnh, trang nghiêm để mang lại lợi ích cho kẻ còn người mất...Mâm cúng cô hồn nên chuẩn bị:

Nghi thức cúng lễ 🞄 03/6/2020

Chúng ta nên chuẩn bị mâm cũng cô hồn những vật thực thanh tịnh, trang nghiêm để mang lại lợi ích cho kẻ còn người mất...Mâm cúng cô hồn nên chuẩn bị:

Nghi thức cúng lễ Thanh Minh năm Quý Mão (mới nhất)

Nghi thức cúng lễ🞄 04/12/2019

Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ hội là đạp thanh. Tiết thanh minh từ lâu đã trở thành phong tục tập quán của người dân Việt Nam...

Nghi thức cúng lễ 🞄 04/12/2019

Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ hội là đạp thanh. Tiết thanh minh từ lâu đã trở thành phong tục tập quán của người dân Việt Nam...

Nghi thức động thổ, đổ móng, đổ mái, khánh thành nhà (xưởng,…) mới

Nghi thức cúng lễ🞄 04/12/2019

Động thổ, đổ móng, đổ mái, khánh thành nhà mới (xưởng...) mới là những nghi lễ quan trọng hàng đầu để xây nên căn nhà (xưởng...) khang trang cho mai sau.

Nghi thức cúng lễ 🞄 04/12/2019

Động thổ, đổ móng, đổ mái, khánh thành nhà mới (xưởng...) mới là những nghi lễ quan trọng hàng đầu để xây nên căn nhà (xưởng...) khang trang cho mai sau.

Nghi thức cúng lễ tạ mộ cuối năm (mới nhất năm Nhâm Dần)

Nghi thức cúng lễ🞄 01/11/2019

Văn khấn tạ mộ cuối năm mới nhất dành cho gia chủ. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!... Hướng tới mộ phần của gia tiên...

Nghi thức cúng lễ 🞄 01/11/2019

Văn khấn tạ mộ cuối năm mới nhất dành cho gia chủ. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!... Hướng tới mộ phần của gia tiên...

Bài cúng Tết Hàn Thực và Tết Đoan Ngọ

Nghi thức cúng lễ🞄 10/01/2019

Tết Hàn Thực bắt nguồn từ tình nghĩa vua tôi, đức tính trung thành trong việc dựng nước và giữ nước...

Nghi thức cúng lễ 🞄 10/01/2019

Tết Hàn Thực bắt nguồn từ tình nghĩa vua tôi, đức tính trung thành trong việc dựng nước và giữ nước...

Bài cúng Ông Công Ông Táo, tất niên, tạ đất tại nhà, cơ quan, cửa hàng,...

Nghi thức cúng lễ🞄 03/12/2017

Bài cúng Ông Công Ông Táo về trầu trời. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Hôm nay nhân ngày 23 tháng Chạp năm... Hôm nay là ngày

Nghi thức cúng lễ 🞄 03/12/2017

Bài cúng Ông Công Ông Táo về trầu trời. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Hôm nay nhân ngày 23 tháng Chạp năm... Hôm nay là ngày

Bài cúng khi không ăn Tết tại nhà (lên chùa, về quê… ăn Tết)

Nghi thức cúng lễ🞄 02/12/2017

Bài cúng khi không ăn Tết ở nhà dành cho gia chủ. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Hôm nay là ngày… tháng… năm....

Nghi thức cúng lễ 🞄 02/12/2017

Bài cúng khi không ăn Tết ở nhà dành cho gia chủ. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Hôm nay là ngày… tháng… năm....

Bài cúng mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết tại nhà, cơ quan, cửa hàng…

Nghi thức cúng lễ🞄 02/12/2017

Bài cúng mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết Nhâm Dần. Nhân dịp đầu xuân năm mới...., gia đình chúng con một dạ chí thành, kính thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng

Nghi thức cúng lễ 🞄 02/12/2017

Bài cúng mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết Nhâm Dần. Nhân dịp đầu xuân năm mới...., gia đình chúng con một dạ chí thành, kính thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng

Bài khấn Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) - Cầu an

Nghi thức cúng lễ🞄 01/12/2017

Văn khấn Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu). Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Nghi thức cúng lễ 🞄 01/12/2017

Văn khấn Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu). Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Bài cúng mãn Tết (cúng hóa vàng) tại nhà, cơ quan, cửa hàng…

Nghi thức cúng lễ🞄 01/12/2017

Bài cúng mãn Tết (hóa vàng). Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là:...

Nghi thức cúng lễ 🞄 01/12/2017

Bài cúng mãn Tết (hóa vàng). Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là:...