trực tuyến
Tụng kinh Dược Sư cầu an - Ngày 1, thời khóa tối | Ngày 09/01/Quý Mão

Thứ Ba, 31/01/2023

tức 10/1 Quý Mão

Bài kinh: 32 điềm lành ứng hiện khi Đức Phật đản sinh

Chia sẻ :

Ngay lúc Thái tử đản sinh, đất trời chuyển động, hoàng cung đều sáng rực rỡ. Trời, Thần, Phạm, Thích đều đến đứng hầu trong hư không

01/5/2022

Chia sẻ :

Tôi nghe như vầy

Một thuở nọ, Đức Như Lai ngự tại tinh xá Trúc lâm, nơi chim Ca-lan-đà thường ở, thuộc thành Vương Xá, cùng tất cả năm trăm vị đại Tỳ-kheo, Đức Phật nói về sự đản sinh dưới cây vô ưu:
– Ta nhớ thuở xa xưa trải qua vô số kiếp, khi còn là phàm phu mới cầu Phật đạo cho đến nay, tùy theo nghiệp thọ thân luân hồi trong năm nẻo, thân này bị mất đi lại thọ thân khác, sinh tử vô lượng. Thí như tất cả cỏ cây trong đất trời được chặt hết làm thẻ đếm để tính thân Ta cũng không thể tính hết được. Lấy thời điểm khởi đầu đến thời điểm kết thúc của thế giới, gọi đó là một kiếp, thì kiếp số thọ thân của Ta so với sự thành hoại của thế giới nhiều không tính kể.

Cho nên xót thương thế gian tham đắm triền miên nên bị nhận chìm trong biển ái dục. Ta một mình đi ngược dòng trầm luân ấy và tự nỗ lực để vượt qua. Thế nên Ta đời đời tinh cần gian khổ không lấy đó làm lao nhọc, tâm thanh thản, ưa cảnh tịch tĩnh, vô dục, vô vi, bố thí quên mình, chí thành giữ giới, nhẫn nhục khiêm cung, dũng mãnh tinh tấn, nhất tâm tư duy, học tập trí tuệ bậc Thánh. Ta sống nhân ái với mọi loài, xót thương người nghèo cùng nguy khốn, chăm sóc, an ủi, nuôi dưỡng chúng sinh, cứu giúp người khổ, thừa sự chư Phật, Bậc Giác Ngộ Chánh Chân, tích lũy công đức, không thể nhớ hết.

Cũng vào thuở xa xưa ấy, lúc Phật Nhiên Đăng ra đời, có bậc Thánh vương hiệu là Chế Thắng, trị vì Đại quốc Bát-ma, dân đông, sống lâu vui vẻ, thiên hạ thái bình. Khi ấy Ta làm Bồ-tát tên Nho Đồng, thuở nhỏ thông minh mẫn tiệp, chí nguyện rộng lớn vô cùng, ẩn cư nơi núi đầm, hành thiền giữ đạo. Bồ-tát nghe có Đức Phật ra đời, trong tâm vô cùng hoan hỷ, ngài khoác áo da nai muốn trở về nước. Trên đường đi ngang một cái gò, trong gò ấy có năm trăm vị đạo sĩ, Bồ-tát ghé lại đó, suốt ngày thâu đêm cùng các đạo sĩ luận đạo nói nghĩa, thầy trò đều vui vẻ. Chia tay các vị đạo sĩ Bồ-tát đi vào kinh thành, gặp cô gái Vương gia tên là Cù Di và Bồ Tát đã được 5 cành hoa sen và cô gái cũng gửi Bồ Tát hai cành sen cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng.

… Bồ-tát thấy Phật phía trước liền tung năm cành hoa lên cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng, những đóa hoa ấy dừng lại trên không trung, ngay trên Đức Phật, giống như hoa trồng không rơi xuống đất. Sau đó Bồ-tát lại tung hai cành hoa Cù-di gởi cúng, hai cành hoa ấy lại đứng trên hai vai Đức Phật. Đức Phật ca ngợi Bồ Tát:

– Ông ở trong vô số kiếp, sở học thanh tịnh, hàng phục tâm, hy sinh mạng, xả dục, giữ Không, không khởi không diệt, lòng Từ vô lượng, hạnh nguyện tích đức, nay mới được như thế. Vì vậy, Ta thọ ký cho ông: “Từ đây về sau chín mươi mốt kiếp, đến hiền kiếp ông sẽ làm Phật hiệu Thích-ca Văn.”

Bồ-tát đã được thọ ký, thông suốt các nghi hoặc, đình chỉ vọng động, vọng tưởng dứt trừ vào định tịch tĩnh, chứng đắc vô sinh pháp nhẫn thanh tịnh. Ngay lúc ấy Bồ-tát cử động nhẹ nhàng, thân bay lên hư không, cách đất khoảng bảy nhận rồi từ trên không hạ xuống đảnh lễ dưới chân Đức Phật. Bồ-tát thấy đất ẩm ướt, ngài cởi áo da nai để phủ lên chỗ đất ướt, nhưng áo không đủ phủ kín chỗ đất bùn. Bồ-tát lại trải tóc trên đất và thỉnh Đức Phật giẫm lên đi qua. Đức Phật ngợi khen:

– Ông tinh tấn dũng mãnh, về sau sẽ được làm Phật, khi đó đang vào đời đủ năm thứ ô trược, ông sẽ cứu độ khắp cả trời người, không lấy làm khó khăn, chắc chắn cũng như Ta vậy.

Bồ-tát phụng sự Đức Phật Nhiên Đăng cho đến lúc Ngài nhập Niết-bàn. Bồ-tát luôn phụng trì giới luật và ủng hộ Phật pháp.

… Bồ-tát trong chín mươi mốt kiếp, tu hành đạo đức, học theo hạnh Phật vượt qua Thập địa, tại Nhất sinh bổ xứ, lại được sinh lên cõi trời thứ tư Đâu-suất, làm thầy của chư Thiên. Công thành chí tựu, trí thần vô lượng đến khi đúng thời, hạ sinh thành Phật.

Bồ-tát hiện sinh vào nước Ca-duy-la-vệ, phụ vương tên Bạch Tịnh (Tịnh Phạn), thông tuệ nhân đức và phu nhân tên là Diệu Tiết Nghĩa (Ma Da), thuần hậu thanh cao.

… Ngay lúc Thái tử đản sinh, đất trời chuyển động, hoàng cung đều sáng rực rỡ. Trời, Thần, Phạm, Thích đều đến đứng hầu trong hư không. Tứ Thiên vương tiếp đỡ Thái tử lên chiếc ghế vàng, dùng nước hương trời nóng tắm Thái tử. Thân Thái tử màu hoàng kim, có ba mươi hai tướng quang minh chói khắp, trên đến hai mươi tám tầng trời, dưới đến mười tám cõi địa ngục và cho đến tận cùng cảnh giới Phật, nơi nào cũng sáng ngời suốt cả ngày đêm. Lúc đó trời giáng ba mươi hai điềm lành:

1. Đất chấn động mạnh, gò nổng đều bằng phẳng.
2. Các nẻo đường tự sạch sẽ, ai cũng ngửi thấy mùi hương.
3. Cây khô các cõi nước đều sinh lá trổ hoa.
4. Trong vườn tự nhiên sinh quả ngọt lạ kỳ.
5. Lục địa sinh hoa sen to bằng bánh xe.
6. Kho tàng trong lòng đất đều tự lộ bày.
7. Vật báu trong kho tàng đều tỏa sáng.
8. Y phục được sắp sẵn trong rương, khi mặc tự nó máng lên giá.
9. Trăm sông, ngàn vạn suối đều lắng trong.
10. Trời quang mây tạnh và trong sáng.
11. Trời làm bốn phía mưa bụi đẩm hương.
12. Ngọc thần Minh nguyệt treo ở điện, nhà.
13. Những ngọn đuốc trong cung không dùng nữa.
14. Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao đều không vận hành.
15. Ngôi sao Phỉ xuất hiện xuống hầu Thái tử đản sinh.
16. Bảo cái của trời Phạm thiên phủ kín trên cung.
17. Chư thần tám phương đem dâng ngọc báu.
18. Trăm vị thức ăn cõi trời tự nhiên ở trước mặt.
19. Hàng vạn hủ báu treo đầy nước cam lộ.
20. Thiên thần đem xe trang trí bằng bảy báu đến.
21. Năm trăm con voi trắng tự nhiên giăng hàng trước điện.
22. Năm trăm con sư tử trắng từ núi Tuyết xuống đứng thành hàng nơi cổng thành.
23. Thể nữ của chư Thiên hiện ra mang những kỹ nhạc trên vai.
24. Các nữ Long vương bao quanh cung điện.
25. Hàng vạn ngọc nữ cõi trời cầm cây phất trần lông công đứng trên tường nơi cung Thái tử.
26. Thể nữ các cõi trời ôm bình vàng đựng đầy nước thơm đứng hầu thành hàng trên không trung.
27. Nhạc trời đồng thời trổi vang dậy.
28. Tất cả địa ngục đều ngưng thống khổ.
29. Trùng độc ẩn núp, chim lành bay lượn, hót ca.
30. Những ngư phủ và thợ săn ác độc oán thù cùng lúc đều khởi Từ tâm.
31. Tất cả phụ nữ trong nước muốn có thai đều thụ thai để sinh con trai. Trăm thứ bệnh tật như: đui, điếc, câm, ngọng, ghẻ chốc…, thảy đều khỏi hẳn.
32. Thần cây hiện thân người cúi đầu đảnh lễ đứng hầu.

Lúc ấy các dân quốc đều dùng những âm thanh tốt đẹp nhất để ca tụng những việc chưa từng có này.

… Các thầy Tỳ kheo và đại chúng nghe xong thảy đều hoan hỷ, đảnh lễ Phật rồi lui ra.

(Trích soạn nguồn: Phật Nói Kinh Bản Khởi Thái Tử Hiện Điềm Lành, Quyển Thượng)

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Bài kinh: Nhân Duyên Phước Báo Làm Thiên Chủ

Văn kinh🞄 06/01/2023

Khi Thiên chủ Ðế Thích còn là người, vị này chấp trì và thực hành bảy cấm giới túc...Nhờ chấp trì bảy cấm giới túc này, Ðế Thích được địa vị Thiên chủ

Văn kinh 🞄 06/01/2023

Khi Thiên chủ Ðế Thích còn là người, vị này chấp trì và thực hành bảy cấm giới túc...Nhờ chấp trì bảy cấm giới túc này, Ðế Thích được địa vị Thiên chủ

Bài kinh: Chuyện Hình Nhân Bằng Bột

Văn kinh🞄 06/01/2023

Với mọi quan tâm, kẻ có lòng, Phải dâng lễ cúng các gia tông, Các vong linh những người thân thuộc, Cùng với chư Thiên lẫn thổ thần.

Văn kinh 🞄 06/01/2023

Với mọi quan tâm, kẻ có lòng, Phải dâng lễ cúng các gia tông, Các vong linh những người thân thuộc, Cùng với chư Thiên lẫn thổ thần.

Tuần Thứ 3 Sau Khi Đức Phật Thành Đạo Vận Thần Thông Độ Chư Thiên - Con Đường Kinh Hành Châu Báu

Văn kinh🞄 21/12/2022

Đức Phật Gotama hóa ra con đường kinh hành bằng bảy loại ngọc báu chạy từ hướng Đông sang hướng Tây ở khoảng giữa của Bảo tọa chiến thắng (aparajitapallaṅka) và nơi Đức Phật nhìn cây Bồ Đề không chớp mắt.

Văn kinh 🞄 21/12/2022

Đức Phật Gotama hóa ra con đường kinh hành bằng bảy loại ngọc báu chạy từ hướng Đông sang hướng Tây ở khoảng giữa của Bảo tọa chiến thắng (aparajitapallaṅka) và nơi Đức Phật nhìn cây Bồ Đề không chớp mắt.

Bài kinh: Đức Phật Dạy Về Oai Lực Của Cây Bồ Đề Và Tán Dương Lễ Cúng Dường Cây Bồ Đề (Chuyện Cây Bồ Đề Và Thánh Đế Kalinga)

Văn kinh🞄 21/12/2022

Ðây là nơi chư Phật đã đoạn tận mọi dục tham của trần thế nên không ai có thể vượt qua được, dù cho đó chính là Ðế Thích (Sakka) Thiên chủ đi nữa.

Văn kinh 🞄 21/12/2022

Ðây là nơi chư Phật đã đoạn tận mọi dục tham của trần thế nên không ai có thể vượt qua được, dù cho đó chính là Ðế Thích (Sakka) Thiên chủ đi nữa.

Bài kinh: Quán Sát Cây Bồ Đề - Đức Phật Cảm Hóa Bảy Mươi Ức Chúng Sinh (Phật Nói Kinh Phổ Diệu (trích))

Văn kinh🞄 21/12/2022

Sở dĩ suốt bảy ngày đêm Như Lai không rời tòa ngồi, chăm chú nhìn cây, vì bảy ngày đêm đó nhìn cây Bồ-đề, Như Lai cảm hóa bảy mươi ức chúng sinh khiến họ phát khởi đạo tâm. Suy nghĩ vắng lặng. Đất chấn động sáu cách.

Văn kinh 🞄 21/12/2022

Sở dĩ suốt bảy ngày đêm Như Lai không rời tòa ngồi, chăm chú nhìn cây, vì bảy ngày đêm đó nhìn cây Bồ-đề, Như Lai cảm hóa bảy mươi ức chúng sinh khiến họ phát khởi đạo tâm. Suy nghĩ vắng lặng. Đất chấn động sáu cách.

Tuần Lễ Thứ 7 Sau Khi Đức Phật Thành Đạo - Nhân Duyên Xá Lợi Tóc Của Đức Phật

Văn kinh🞄 21/12/2022

Đức Phật đưa tay phải lên đầu nhổ ít sợi tóc gọi là “Xá lợi tóc” ban cho hai anh em lái buôn. Họ vô cùng hoan hỷ, cúi đầu cung kính đưa hai bàn tay đón nhận Xá lợi tóc xong, hai anh em lái buôn đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi xin phép ra đi.

Văn kinh 🞄 21/12/2022

Đức Phật đưa tay phải lên đầu nhổ ít sợi tóc gọi là “Xá lợi tóc” ban cho hai anh em lái buôn. Họ vô cùng hoan hỷ, cúi đầu cung kính đưa hai bàn tay đón nhận Xá lợi tóc xong, hai anh em lái buôn đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi xin phép ra đi.

Kinh Viếng Thăm Thánh Tích (Kinh Du Hành)

Văn kinh🞄 20/12/2022

Này A-nan, sau khi Ta nhập Niết-bàn, các đệ tử dù nam hay nữ nhớ tới khi Phật giáng sanh, có những công đức như thế, khi Phật đắc đạo, có những thần lực như thế, khi Phật chuyển Pháp luân có những sự hóa độ như thế, khi Phật sắp diệt độ có những lời di chúc như thế; rồi mỗi người đều nên đi đến bốn nơi đó. Sau khi lễ kính, xây dựng chùa tháp, thì sau khi thác đều được sanh về cõi trời, trừ những người đắc đạo.

Văn kinh 🞄 20/12/2022

Này A-nan, sau khi Ta nhập Niết-bàn, các đệ tử dù nam hay nữ nhớ tới khi Phật giáng sanh, có những công đức như thế, khi Phật đắc đạo, có những thần lực như thế, khi Phật chuyển Pháp luân có những sự hóa độ như thế, khi Phật sắp diệt độ có những lời di chúc như thế; rồi mỗi người đều nên đi đến bốn nơi đó. Sau khi lễ kính, xây dựng chùa tháp, thì sau khi thác đều được sanh về cõi trời, trừ những người đắc đạo.

Pháp Lục Hòa Kính - Cần Nhớ Cần Tu Để Vượt Thoát Luân Hồi

Văn kinh🞄 20/8/2022

Tu sáu pháp hòa kính, đem đến lợi ích lớn, quả báo lớn, làm lợi ích cho nhân thiên và muôn loài.

Văn kinh 🞄 20/8/2022

Tu sáu pháp hòa kính, đem đến lợi ích lớn, quả báo lớn, làm lợi ích cho nhân thiên và muôn loài.

Đức Phật thọ nhận cúng dường 900 triệu đồng tiền vàng

Văn kinh🞄 16/8/2022

Đức Phật vì lòng bi mẫn, mong muốn nhân Thiên được tăng trưởng phúc báu, Ngài đã hứa khả đón nhận mọi sự cúng dường, trong đó có cả sự cúng dường bất động sản.

Văn kinh 🞄 16/8/2022

Đức Phật vì lòng bi mẫn, mong muốn nhân Thiên được tăng trưởng phúc báu, Ngài đã hứa khả đón nhận mọi sự cúng dường, trong đó có cả sự cúng dường bất động sản.

Bài kinh: Chuyện Hố Than Lửa Cây Keo (Tiền thân Khadirangara)

Văn kinh🞄 16/8/2022

Chuyện Hố Than Lửa Cây Keo (Tiền thân Khadirangara)

Văn kinh 🞄 16/8/2022

Chuyện Hố Than Lửa Cây Keo (Tiền thân Khadirangara)

Bài kinh: Lâu Đài Tịnh Xá (Vihàra-Vimàna)

Văn kinh🞄 16/8/2022

Lâu Đài Tịnh Xá (Vihàra-Vimàna)

Văn kinh 🞄 16/8/2022

Lâu Đài Tịnh Xá (Vihàra-Vimàna)

Kinh Mi Tiên Vấn Ðáp - Câu 71: Tương Quan Giữa Tội Và Phước

Văn kinh🞄 14/8/2022

Thiện nghiệp nâng đỡ ác nghiệp, nhưng nếu ác nghiệp quá nặng, thiện nghiệp cũng sẽ bị chìm theo!

Văn kinh 🞄 14/8/2022

Thiện nghiệp nâng đỡ ác nghiệp, nhưng nếu ác nghiệp quá nặng, thiện nghiệp cũng sẽ bị chìm theo!

Bài kinh: Quán Tưởng Về Bồ Tát Đại Thế Chí

Văn kinh🞄 09/8/2022

…Trong khi ấy bà Vi-đề-hy trông thấy được đức Phật Vô Lượng thọ rồi, liền quỳ sát dưới chân Phật mà lạy, rồi thưa với Phật rằng:

Văn kinh 🞄 09/8/2022

…Trong khi ấy bà Vi-đề-hy trông thấy được đức Phật Vô Lượng thọ rồi, liền quỳ sát dưới chân Phật mà lạy, rồi thưa với Phật rằng:

Sám Vu Lan

Văn kinh🞄 07/8/2022

Hôm nay chúng Tăng Tự tứ ngày hội Vu Lan, toàn thể chúng con: Tăng, Ni, Phật tử, hồi tâm tưởng nhớ Tôn giả Mục Liên. Tu hành đã chứng, Lục thông La Hán, vẫn còn thương mẹ, chẳng biết nơi nào?

Văn kinh 🞄 07/8/2022

Hôm nay chúng Tăng Tự tứ ngày hội Vu Lan, toàn thể chúng con: Tăng, Ni, Phật tử, hồi tâm tưởng nhớ Tôn giả Mục Liên. Tu hành đã chứng, Lục thông La Hán, vẫn còn thương mẹ, chẳng biết nơi nào?

Bài kinh: Tương Ưng Vô Thỉ

Văn kinh🞄 03/8/2022

Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả các hành...

Văn kinh 🞄 03/8/2022

Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả các hành...

Bài kinh: Phật Thuyết Giải Ưu Kinh

Văn kinh🞄 03/8/2022

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: – Chúng sinh vô số, luân hồi vô biên, như kiến đi vòng quanh, không bao giờ kết thúc...

Văn kinh 🞄 03/8/2022

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: – Chúng sinh vô số, luân hồi vô biên, như kiến đi vòng quanh, không bao giờ kết thúc...

Kinh Ðịa Tạng - phần Tiêu Diệt Tội Chướng

Văn kinh🞄 27/7/2022

Sau khi người bịnh đó mạng chung thời dầu cho từ trước có tội vạ nặng nhẫn đến năm tội Vô Gián, cũng được thoát khỏi hẳn...

Văn kinh 🞄 27/7/2022

Sau khi người bịnh đó mạng chung thời dầu cho từ trước có tội vạ nặng nhẫn đến năm tội Vô Gián, cũng được thoát khỏi hẳn...

Bài kinh: Phát tâm Bồ Đề - bốn nhân thù thắng đầy đủ

Văn kinh🞄 10/7/2022

Lại có bốn nhân để phát tâm Bồ Đề: Một là tánh đầy đủ. Hai là bạn lành đầy đủ. Ba là tâm từ đầy đủ. Bốn là đầy đủ Thánh hạnh, quán sinh tử khổ, không sợ Bồ Đề khó hành.

Văn kinh 🞄 10/7/2022

Lại có bốn nhân để phát tâm Bồ Đề: Một là tánh đầy đủ. Hai là bạn lành đầy đủ. Ba là tâm từ đầy đủ. Bốn là đầy đủ Thánh hạnh, quán sinh tử khổ, không sợ Bồ Đề khó hành.

Bài kinh: Phát tâm Bồ Đề do kính tín Phật Pháp thương xót chúng sinh

Văn kinh🞄 10/7/2022

Nếu có thể đạt được việc không thể nghĩ bàn của chư Phật, Bồ Tát, thì tôi cũng sẽ phát tâm cầu đạt đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.

Văn kinh 🞄 10/7/2022

Nếu có thể đạt được việc không thể nghĩ bàn của chư Phật, Bồ Tát, thì tôi cũng sẽ phát tâm cầu đạt đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.