trực tuyến
Tụng kinh Dược Sư cầu an - Ngày 1, thời khóa tối | Ngày 09/01/Quý Mão

Thứ Ba, 31/01/2023

tức 10/1 Quý Mão

Bài kinh: Bất kính bậc trí dẫn đến phá hòa hợp - gieo nhân Đề Bà Đạt Đa

Chia sẻ :

Này Ðại vương, các bà con không nên tranh cãi nhau. Trong thời quá khứ, các loài thú khi sống hòa hợp đã chiến thắng được kẻ thù; còn khi sống bất hòa, đã bị nạn diệt vong lớn.

28/5/2022

Chia sẻ :

Câu chuyện này, khi ở tại Vườn Cây bàng gần Ca-tỳ-la-vệ, lúc bấy giờ, bậc Ðạo Sư bảo vua và các bà con:
- Này Ðại vương, các bà con không nên tranh cãi nhau. Trong thời quá khứ, các loài thú khi sống hòa hợp đã chiến thắng được kẻ thù; còn khi sống bất hòa, đã bị nạn diệt vong lớn.

Theo yêu cầu của hoàng tộc, bà con, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Thuở xưa, khi vua Phạm Thọ (Brahmadatta) trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm con chim cun cút đầu đàn, được vây quanh với hàng ngàn chim cun cút, sống ở trong rừng. Lúc bấy giờ, một thợ săn chim đi đến vùng cun cút, nhờ bắt chước tiếng kêu của loài cun cút, kẻ ấy biết được chỗ tụ họp của đàn chim. Người thợ săn liền quăng lưới lên trên đàn chim, chận lại các đường viền, tóm tất cả đàn chim cút thành một mối, bỏ vào giỏ đi về nhà, đem bán và nuôi sống với số tiền ấy.

Một hôm, Bồ-tát nói với các con chim cun cút:
- Người thợ săn chim này giết hại nhiều bà con chúng ta; nay ta có một phương kế khiến kẻ ấy không thể bắt chúng ta được. Từ nay trở đi, khi kẻ ấy vừa quăng lưới trên đầu các ngươi, mỗi một chim cút chui đầu vào một lỗ của lưới, nhấc bổng lưới lên, mang lưới đến chỗ các ngươi muốn, và hạ xuống trên một bụi gai. Làm như vậy, chúng ta sẽ trốn thoát khỏi nhiều mẻ lưới!

Tất cả chúng đều vâng theo. Vào ngày hôm sau, khi lưới được quăng trên đàn chim, chúng liền nhấc bổng lưới lên như lời Bồ-tát dặn và thả xuống trên một bụi gai, rồi trốn thoát theo ngã phía dưới. Người thợ săn chim đang còn gỡ lưới khỏi bụi gai, thì trời đã xế chiều, nên đi về với tay không.

Nhiều ngày kế tiếp, các con chim cun cút đều làm như vậy. Người thợ săn chim cứ loay hoay cho đến khi mặt trời lặn, chỉ lo gỡ lưới, không bắt được gì và đi về nhà tay không.

Người vợ tức giận nói:
- Ngày lại ngày, ông về hai tay không. Tôi nghĩ rằng có lẽ ông có một chỗ nuôi dưỡng khác!

Thợ săn chim nói:
- Này bà, ta không có chỗ nuôi dưỡng nào khác. Nhưng các con chim cun cút sống hòa hợp với nhau. Chúng mang đi lưới ta quăng, và thả xuống một bụi gai rồi bỏ đi. Nhưng chúng sẽ luôn luôn không sống hòa hợp được. Bà chớ lo. Khi chúng tranh cãi nhau, lúc ấy, ta sẽ bắt gọn tất cả chúng, nụ cười sẽ trở lại trên môi bà!

Rồi kẻ ấy nói lên bài kệ với người vợ:
Khi chung sống hòa hợp,
Các chim mang lưới đi,
Khi chúng tranh cãi nhau,
Chúng rơi vào tay ta.

Vài ngày trôi qua, khi một con chim cun cút đậu xuống chỗ ăn, vô ý bước trên đầu một con chim khác. Chim ấy tức giận nói:
- Ai bước trên đầu ta?
- Chính tôi vô ý bước. Ðừng giận tôi!

Tuy vậy, con chim ấy vẫn giận, tiếp tục nói:
- Ngươi nghĩ rằng chỉ một mình ngươi nhấc bổng lưới lên chăng?

Khi chúng tranh cãi nhau, Bồ-tát suy nghĩ: "Khi tranh cãi nhau thì không có an toàn. Nay bọn chim sẽ không nhấc bổng lưới lên nữa. Do vậy, bọn cun cút sẽ gặp đại nạn, người thợ săn chim sẽ nắm được cơ hội. Ta sẽ không sống ở chỗ này nữa!". Rồi Bồ-tát đem đàn chim của mình đi đến một chỗ khác. Người thợ săn chim lại đến, sau một vài ngày, bắt chước giọng chim cun cút, và quăng lưới lên trên chỗ chúng đang tụ họp. Một con chim cun cút nói:
- Nghe nói, khi ngươi nhấc bổng lưới lên, lông trên đầu rơi xuống. Vậy nay hãy nhấc bổng lên!

Một con chim khác nói:
- Nghe nói, khi ngươi nhấc bổng lưới lên, lông hai cánh của ngươi rơi xuống. Vậy hãy nhấc bổng lên!

Như vậy, khi đàn chim cun cút đang tranh cãi nhau, người thợ săn chim nhấc bổng lưới lên, bắt tất cả đàn chim nhét đầy vào một cái giỏ, đem về nhà và hy vọng đem lại thật nhiều nụ cười cho bà vợ.

Bậc Ðạo Sư nói:
- Như vậy, thưa Ðại vương, các bà con không nên tranh cãi nhau. Tranh cãi là nguồn gốc diệt vong.

Thuyết pháp thoại này xong, bậc Ðạo Sư nhận diện Tiền thân như sau:
- Thời ấy, con chim cun cút vô trí là Ðề-bà-đạt-đa, còn con chim cun cút có trí là Ta vậy.

(Trích soạn từ: Kinh Chuyện Sống Hòa Hợp (Tiền thân Sammodamàna), Hòa thượng Thích Minh Châu – Việt dịch. Xem: Đại tạng kinh Việt Nam, Kinh Tiểu bộ - tập 4, Nxb. Tp Hồ Chí Minh, 2001 (Phật lịch 2545), tr. 227-231)

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Bài kinh: Nhân Duyên Phước Báo Làm Thiên Chủ

Văn kinh🞄 06/01/2023

Khi Thiên chủ Ðế Thích còn là người, vị này chấp trì và thực hành bảy cấm giới túc...Nhờ chấp trì bảy cấm giới túc này, Ðế Thích được địa vị Thiên chủ

Văn kinh 🞄 06/01/2023

Khi Thiên chủ Ðế Thích còn là người, vị này chấp trì và thực hành bảy cấm giới túc...Nhờ chấp trì bảy cấm giới túc này, Ðế Thích được địa vị Thiên chủ

Bài kinh: Chuyện Hình Nhân Bằng Bột

Văn kinh🞄 06/01/2023

Với mọi quan tâm, kẻ có lòng, Phải dâng lễ cúng các gia tông, Các vong linh những người thân thuộc, Cùng với chư Thiên lẫn thổ thần.

Văn kinh 🞄 06/01/2023

Với mọi quan tâm, kẻ có lòng, Phải dâng lễ cúng các gia tông, Các vong linh những người thân thuộc, Cùng với chư Thiên lẫn thổ thần.

Tuần Thứ 3 Sau Khi Đức Phật Thành Đạo Vận Thần Thông Độ Chư Thiên - Con Đường Kinh Hành Châu Báu

Văn kinh🞄 21/12/2022

Đức Phật Gotama hóa ra con đường kinh hành bằng bảy loại ngọc báu chạy từ hướng Đông sang hướng Tây ở khoảng giữa của Bảo tọa chiến thắng (aparajitapallaṅka) và nơi Đức Phật nhìn cây Bồ Đề không chớp mắt.

Văn kinh 🞄 21/12/2022

Đức Phật Gotama hóa ra con đường kinh hành bằng bảy loại ngọc báu chạy từ hướng Đông sang hướng Tây ở khoảng giữa của Bảo tọa chiến thắng (aparajitapallaṅka) và nơi Đức Phật nhìn cây Bồ Đề không chớp mắt.

Bài kinh: Đức Phật Dạy Về Oai Lực Của Cây Bồ Đề Và Tán Dương Lễ Cúng Dường Cây Bồ Đề (Chuyện Cây Bồ Đề Và Thánh Đế Kalinga)

Văn kinh🞄 21/12/2022

Ðây là nơi chư Phật đã đoạn tận mọi dục tham của trần thế nên không ai có thể vượt qua được, dù cho đó chính là Ðế Thích (Sakka) Thiên chủ đi nữa.

Văn kinh 🞄 21/12/2022

Ðây là nơi chư Phật đã đoạn tận mọi dục tham của trần thế nên không ai có thể vượt qua được, dù cho đó chính là Ðế Thích (Sakka) Thiên chủ đi nữa.

Bài kinh: Quán Sát Cây Bồ Đề - Đức Phật Cảm Hóa Bảy Mươi Ức Chúng Sinh (Phật Nói Kinh Phổ Diệu (trích))

Văn kinh🞄 21/12/2022

Sở dĩ suốt bảy ngày đêm Như Lai không rời tòa ngồi, chăm chú nhìn cây, vì bảy ngày đêm đó nhìn cây Bồ-đề, Như Lai cảm hóa bảy mươi ức chúng sinh khiến họ phát khởi đạo tâm. Suy nghĩ vắng lặng. Đất chấn động sáu cách.

Văn kinh 🞄 21/12/2022

Sở dĩ suốt bảy ngày đêm Như Lai không rời tòa ngồi, chăm chú nhìn cây, vì bảy ngày đêm đó nhìn cây Bồ-đề, Như Lai cảm hóa bảy mươi ức chúng sinh khiến họ phát khởi đạo tâm. Suy nghĩ vắng lặng. Đất chấn động sáu cách.

Tuần Lễ Thứ 7 Sau Khi Đức Phật Thành Đạo - Nhân Duyên Xá Lợi Tóc Của Đức Phật

Văn kinh🞄 21/12/2022

Đức Phật đưa tay phải lên đầu nhổ ít sợi tóc gọi là “Xá lợi tóc” ban cho hai anh em lái buôn. Họ vô cùng hoan hỷ, cúi đầu cung kính đưa hai bàn tay đón nhận Xá lợi tóc xong, hai anh em lái buôn đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi xin phép ra đi.

Văn kinh 🞄 21/12/2022

Đức Phật đưa tay phải lên đầu nhổ ít sợi tóc gọi là “Xá lợi tóc” ban cho hai anh em lái buôn. Họ vô cùng hoan hỷ, cúi đầu cung kính đưa hai bàn tay đón nhận Xá lợi tóc xong, hai anh em lái buôn đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi xin phép ra đi.

Kinh Viếng Thăm Thánh Tích (Kinh Du Hành)

Văn kinh🞄 20/12/2022

Này A-nan, sau khi Ta nhập Niết-bàn, các đệ tử dù nam hay nữ nhớ tới khi Phật giáng sanh, có những công đức như thế, khi Phật đắc đạo, có những thần lực như thế, khi Phật chuyển Pháp luân có những sự hóa độ như thế, khi Phật sắp diệt độ có những lời di chúc như thế; rồi mỗi người đều nên đi đến bốn nơi đó. Sau khi lễ kính, xây dựng chùa tháp, thì sau khi thác đều được sanh về cõi trời, trừ những người đắc đạo.

Văn kinh 🞄 20/12/2022

Này A-nan, sau khi Ta nhập Niết-bàn, các đệ tử dù nam hay nữ nhớ tới khi Phật giáng sanh, có những công đức như thế, khi Phật đắc đạo, có những thần lực như thế, khi Phật chuyển Pháp luân có những sự hóa độ như thế, khi Phật sắp diệt độ có những lời di chúc như thế; rồi mỗi người đều nên đi đến bốn nơi đó. Sau khi lễ kính, xây dựng chùa tháp, thì sau khi thác đều được sanh về cõi trời, trừ những người đắc đạo.

Pháp Lục Hòa Kính - Cần Nhớ Cần Tu Để Vượt Thoát Luân Hồi

Văn kinh🞄 20/8/2022

Tu sáu pháp hòa kính, đem đến lợi ích lớn, quả báo lớn, làm lợi ích cho nhân thiên và muôn loài.

Văn kinh 🞄 20/8/2022

Tu sáu pháp hòa kính, đem đến lợi ích lớn, quả báo lớn, làm lợi ích cho nhân thiên và muôn loài.

Đức Phật thọ nhận cúng dường 900 triệu đồng tiền vàng

Văn kinh🞄 16/8/2022

Đức Phật vì lòng bi mẫn, mong muốn nhân Thiên được tăng trưởng phúc báu, Ngài đã hứa khả đón nhận mọi sự cúng dường, trong đó có cả sự cúng dường bất động sản.

Văn kinh 🞄 16/8/2022

Đức Phật vì lòng bi mẫn, mong muốn nhân Thiên được tăng trưởng phúc báu, Ngài đã hứa khả đón nhận mọi sự cúng dường, trong đó có cả sự cúng dường bất động sản.

Bài kinh: Chuyện Hố Than Lửa Cây Keo (Tiền thân Khadirangara)

Văn kinh🞄 16/8/2022

Chuyện Hố Than Lửa Cây Keo (Tiền thân Khadirangara)

Văn kinh 🞄 16/8/2022

Chuyện Hố Than Lửa Cây Keo (Tiền thân Khadirangara)

Bài kinh: Lâu Đài Tịnh Xá (Vihàra-Vimàna)

Văn kinh🞄 16/8/2022

Lâu Đài Tịnh Xá (Vihàra-Vimàna)

Văn kinh 🞄 16/8/2022

Lâu Đài Tịnh Xá (Vihàra-Vimàna)

Kinh Mi Tiên Vấn Ðáp - Câu 71: Tương Quan Giữa Tội Và Phước

Văn kinh🞄 14/8/2022

Thiện nghiệp nâng đỡ ác nghiệp, nhưng nếu ác nghiệp quá nặng, thiện nghiệp cũng sẽ bị chìm theo!

Văn kinh 🞄 14/8/2022

Thiện nghiệp nâng đỡ ác nghiệp, nhưng nếu ác nghiệp quá nặng, thiện nghiệp cũng sẽ bị chìm theo!

Bài kinh: Quán Tưởng Về Bồ Tát Đại Thế Chí

Văn kinh🞄 09/8/2022

…Trong khi ấy bà Vi-đề-hy trông thấy được đức Phật Vô Lượng thọ rồi, liền quỳ sát dưới chân Phật mà lạy, rồi thưa với Phật rằng:

Văn kinh 🞄 09/8/2022

…Trong khi ấy bà Vi-đề-hy trông thấy được đức Phật Vô Lượng thọ rồi, liền quỳ sát dưới chân Phật mà lạy, rồi thưa với Phật rằng:

Sám Vu Lan

Văn kinh🞄 07/8/2022

Hôm nay chúng Tăng Tự tứ ngày hội Vu Lan, toàn thể chúng con: Tăng, Ni, Phật tử, hồi tâm tưởng nhớ Tôn giả Mục Liên. Tu hành đã chứng, Lục thông La Hán, vẫn còn thương mẹ, chẳng biết nơi nào?

Văn kinh 🞄 07/8/2022

Hôm nay chúng Tăng Tự tứ ngày hội Vu Lan, toàn thể chúng con: Tăng, Ni, Phật tử, hồi tâm tưởng nhớ Tôn giả Mục Liên. Tu hành đã chứng, Lục thông La Hán, vẫn còn thương mẹ, chẳng biết nơi nào?

Bài kinh: Tương Ưng Vô Thỉ

Văn kinh🞄 03/8/2022

Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả các hành...

Văn kinh 🞄 03/8/2022

Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả các hành...

Bài kinh: Phật Thuyết Giải Ưu Kinh

Văn kinh🞄 03/8/2022

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: – Chúng sinh vô số, luân hồi vô biên, như kiến đi vòng quanh, không bao giờ kết thúc...

Văn kinh 🞄 03/8/2022

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: – Chúng sinh vô số, luân hồi vô biên, như kiến đi vòng quanh, không bao giờ kết thúc...

Kinh Ðịa Tạng - phần Tiêu Diệt Tội Chướng

Văn kinh🞄 27/7/2022

Sau khi người bịnh đó mạng chung thời dầu cho từ trước có tội vạ nặng nhẫn đến năm tội Vô Gián, cũng được thoát khỏi hẳn...

Văn kinh 🞄 27/7/2022

Sau khi người bịnh đó mạng chung thời dầu cho từ trước có tội vạ nặng nhẫn đến năm tội Vô Gián, cũng được thoát khỏi hẳn...

Bài kinh: Phát tâm Bồ Đề - bốn nhân thù thắng đầy đủ

Văn kinh🞄 10/7/2022

Lại có bốn nhân để phát tâm Bồ Đề: Một là tánh đầy đủ. Hai là bạn lành đầy đủ. Ba là tâm từ đầy đủ. Bốn là đầy đủ Thánh hạnh, quán sinh tử khổ, không sợ Bồ Đề khó hành.

Văn kinh 🞄 10/7/2022

Lại có bốn nhân để phát tâm Bồ Đề: Một là tánh đầy đủ. Hai là bạn lành đầy đủ. Ba là tâm từ đầy đủ. Bốn là đầy đủ Thánh hạnh, quán sinh tử khổ, không sợ Bồ Đề khó hành.

Bài kinh: Phát tâm Bồ Đề do kính tín Phật Pháp thương xót chúng sinh

Văn kinh🞄 10/7/2022

Nếu có thể đạt được việc không thể nghĩ bàn của chư Phật, Bồ Tát, thì tôi cũng sẽ phát tâm cầu đạt đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.

Văn kinh 🞄 10/7/2022

Nếu có thể đạt được việc không thể nghĩ bàn của chư Phật, Bồ Tát, thì tôi cũng sẽ phát tâm cầu đạt đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.