trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
Bài kinh: Đàn Bò Bị Giết Thịt - các bài viết về Bài kinh: Đàn Bò Bị Giết Thịt, tin tức Bài kinh: Đàn Bò Bị Giết Thịt

Bài kinh: Đàn Bò Bị Giết Thịt

Đức Phật và các đệ tử ra khỏi thành trở về tịnh xá. Trên đường đi, Ngài và đại chúng gặp một người đang lùa một đàn bò vào thành, sau một ngày thả cho chúng ăn bên ngoài.

Bài kinh: Đàn Bò Bị Giết Thịt

Bài kinh: Đàn Bò Bị Giết Thịt

Đức Phật và các đệ tử ra khỏi thành trở về tịnh xá. Trên đường đi, Ngài và đại chúng gặp một người đang lùa một đàn bò vào thành, sau một ngày thả cho chúng ăn bên ngoài.

16/11/2021

57 Lượt xem