trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Năm, 20/01/2022

tức 18/12 Tân Sửu

Bài kinh: Phật Độ Vua Hòa Mặc Trở Về Chính Pháp

Chia sẻ :

16/11/2021

Chia sẻ :

Thuở xưa, có một nước lớn ở vùng biên cảnh Ấn Độ. Vua nước ấy tên là Hòa Mặc. Nhân dân trong nước chưa từng được pháp hóa vi diệu của Tam Bảo, chỉ biết thờ ngoại đạo Phạm Chí, nghe theo lời dụ hoặc của họ mà thường làm những việc tà ác, sát sinh cúng tế quỷ thần.
Lúc ấy, mẹ vua lâm trọng bệnh nằm liệt trên giường. Vua đã cho mời rất nhiều danh y điều trị, cho đến cầu phù chú nơi các thầy đồng cốt, song trải qua nhiều tháng nhiều năm mà bệnh tình bà vẫn không thuyên giảm. Do đó, vua lại cho mời hai trăm vị Bà-la-môn trong nước vào cung cúng dường, rồi hỏi:
- Thái hậu bệnh nặng đã lâu, trẫm không biết vì nguyên nhân gì? Các vị là những bậc trí tuệ, thông hiểu tướng pháp và thiên văn địa lý, vậy có thấy gì bất ổn xin nói cho trẫm biết.
Các Bà-la-môn trả lời:
- Bệnh của Thái hậu là do tinh tú sai loạn, âm dương bất hòa mà thôi.
Vua hỏi:
- Làm cách nào để có thể giải trừ được?
Các Bà-la-môn thưa:
- Nên lập đàn cầu đảo với núi non, nhật nguyệt, tinh tú. Đàn lễ đặt ở nơi khoảng đất trống sạch sẽ ngoài thành, và phải giết một trăm súc vật đủ loại, hiến một đứa bé để cúng tế trời. Rồi đích thân vua phải tự mình dẫn Thái hậu đến chỗ đó quỳ lạy cầu xin cho Thái hậu khỏi bệnh sống lâu, thì sau đó bệnh sẽ lành.
Vua nghe nói bèn chuẩn bị đúng như lời dặn của các Bà la môn. Vua cho lùa đứa bé và trăm loài voi ngựa bò dê... từ cửa thành phía đông đi ra chỗ đàn lễ để giết tế trời. Dọc đường đi tiếng than khóc, kêu la thảm thiết vang động đất trời!
Đức Thế Tôn đại từ, cứu độ tất cả chúng sinh, thương cho vua Hòa Mặc ngu si quá đáng. Sao lại vì muốn cứu sống một người mà làm ác giết hại bao nhiêu chúng sinh? Cho nên, đức Phật và chúng đệ tử liền đi qua nước đó. Đức Phật gặp vua và các ông Bà-la-môn nơi cửa thành phía đông đang lùa bầy súc vật và đứa trẻ nước mắt đầm đìa, khóc than đi đến. Vua và mọi người từ xa trông thấy Phật uy nghi rực rỡ, hào quang tỏa sáng, như mặt trời mới mọc, như trăng sáng đêm rằm, tất cả tự nhiên đều khởi tâm kính mộ. Đứa bé và đàn súc vật cũng khởi tâm mong được cứu thoát.
Vua liền xuống xe đi đến trước Phật đỉnh lễ rồi quỳ thẳng chắp tay chào hỏi đức Thế Tôn. Phật mời vua ngồi, rồi hỏi:
- Ông định đi đâu?
Vua vòng tay đáp:
- Thái hậu của nước lâm trọng bệnh đã lâu, con cho mời lương y khắp nơi điều trị, cho đến mời đồng cốt chú thuật mà cũng không thuyên giảm. Nay con mang người và súc vật để cúng tế chư thiên, cầu đảo với tinh tú núi sông xin cho mẹ con được hết bệnh, sống lâu khỏe mạnh.
Đức Phật bảo:
- Xin đại vương khéo lắng nghe lời này: Muốn được lúa ăn phải lo cày cấy, muốn được giàu có phải hành bố thí, muốn được sống thọ phải hành từ bi, muốn được trí tuệ phải chuyên học hỏi. Bốn việc này, tùy mình gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Người giàu sang thì không tham bữa ăn của kẻ nghèo hèn. Chư thiên kia ở trong cung điện thất bảo, muốn ăn muốn mặc đều được tự nhiên như ý, lẽ đâu lại bỏ vị ngon ngọt cam lồ thượng vị mà dùng đồ máu thịt tanh hôi? Sự tế tự này là do tà tâm mê chấp, điên đảo cho tà giáo là chính đạo. Giết mạng sống để cầu sống, thật trái với đạo lý quá xa! Giết bao nhiêu sinh mạng để cứu một mạng thì làm sao có chuyện đó.
Bấy giờ, đức Thế Tôn liền nói kệ:

Dầu người sống trăm năm
Siêng phụng thờ quỷ thần
Cúng tế bằng voi ngựa
Chẳng bằng một việc từ.

Lúc đức Phật nói kệ, hào quang rực chiếu khắp đất trời, chúng sinh trong tam đồ bát nạn đều hoan hỉ, được an ổn lợi ích. Vua Hòa Mặc nghe được diệu pháp, tâm trí khai sáng, thấy đạo, lại thấy được hào quang của Phật nên vô cùng hoan hỉ. Thái hậu nghe pháp xong, tinh thần phấn chấn vui vẻ, bệnh tật liền dứt hết. Còn hai trăm vị Bà-la-môn thấy hào quang, lại nghe được kệ dạy nên vô cùng hổ thẹn, thấy được lỗi lầm, ăn năn chừa đổi, xin làm đệ tử Phật. Đức Thế Tôn hứa khả, cho họ xuất gia làm Sa-môn.
Vua và đại thần thỉnh Phật lưu lại nước đó một tháng để được cúng dường. Ông một lòng xin Phật chỉ dạy và đem Chính pháp ra để trị nước. Nhờ đó, nước nhà ngày càng hưng thịnh, muôn dân yên ổn thái bình.

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Bài kinh: Những sự tinh tấn cần học và cần từ bỏ

Văn kinh🞄 03/01/2022

Trong sáu năm, Ta cầu đạo cần khổ mà không thành tựu, hoặc nằm trên gai góc, hoặc nằm trên bảng cây đóng đinh sắt, hoặc treo thân thể cách xa mặt đất, hai chân ở trên, đầu chúc xuống, hoặc tréo chân, ngồi xoạc cẳng

Văn kinh 🞄 03/01/2022

Trong sáu năm, Ta cầu đạo cần khổ mà không thành tựu, hoặc nằm trên gai góc, hoặc nằm trên bảng cây đóng đinh sắt, hoặc treo thân thể cách xa mặt đất, hai chân ở trên, đầu chúc xuống, hoặc tréo chân, ngồi xoạc cẳng

Bài kinh: Chuyện Hình Nhân Bằng Bột

Văn kinh🞄 18/12/2021

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại thành Xá-vệ trong tinh xá Kỳ-viên. Thời ấy người nhũ mẫu đem cho cháu gái của ông Cấp Cô Độc một hình tượng bằng bột để làm đồ chơi.

Văn kinh 🞄 18/12/2021

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại thành Xá-vệ trong tinh xá Kỳ-viên. Thời ấy người nhũ mẫu đem cho cháu gái của ông Cấp Cô Độc một hình tượng bằng bột để làm đồ chơi.

Kinh Vô Thường

Văn kinh🞄 10/12/2021

Cúi đầu quy y Vô Thượng Sĩ Thường khởi hoằng thệ đại bi tâm Cứu các hữu tình qua sanh tử Tới được tịch diệt chốn bình an

Văn kinh 🞄 10/12/2021

Cúi đầu quy y Vô Thượng Sĩ Thường khởi hoằng thệ đại bi tâm Cứu các hữu tình qua sanh tử Tới được tịch diệt chốn bình an

Bài kinh: Xứng đáng được cúng dường

Văn kinh🞄 09/12/2021

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời.

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời.

Bài kinh: Ngày lành tháng tốt - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 09/12/2021

Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp.

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp.

Bài kinh: Để mãi bên nhau

Văn kinh🞄 09/12/2021

Vậy này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và cũng muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa, cả hai người cùng có niềm tin, cùng giữ giới, cùng bố thí, cùng tu tập trí tuệ thì trong đời hiện tại được thấy mặt nhau, và trong các đời sau, các người cũng được thấy mặt nhau.

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Vậy này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và cũng muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa, cả hai người cùng có niềm tin, cùng giữ giới, cùng bố thí, cùng tu tập trí tuệ thì trong đời hiện tại được thấy mặt nhau, và trong các đời sau, các người cũng được thấy mặt nhau.

Bài kinh Nhân Duyên Của Giàu Nghèo - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 09/12/2021

Thưa Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn?

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Thưa Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn?

Bài kinh: Kinh doanh thành công – Kinh Nikaya

Văn kinh🞄 09/12/2021

Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có người buôn bán thất bại, không thành tựu như ý muốn? Có người buôn bán thành tựu như ý muốn và thành tựu ngoài ý muốn?

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có người buôn bán thất bại, không thành tựu như ý muốn? Có người buôn bán thành tựu như ý muốn và thành tựu ngoài ý muốn?

Bài kinh: Làm giàu – kinh Nikaya

Văn kinh🞄 09/12/2021

Này Gia chủ, có năm lý do để gầy dựng tài sản. Thế nào là năm?

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Này Gia chủ, có năm lý do để gầy dựng tài sản. Thế nào là năm?

Bài Kinh: Điềm Lành Tối Thượng

Văn kinh🞄 09/12/2021

Không thân cận kẻ ngu, Nên gần gũi bậc Trí, Tôn kính người Hiền Thiện, Là điềm lành tối thượng.

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Không thân cận kẻ ngu, Nên gần gũi bậc Trí, Tôn kính người Hiền Thiện, Là điềm lành tối thượng.

Kinh Dược Sư

Văn kinh🞄 09/12/2021

“Bạch Ðức Thế Tôn, cúi mong Ngài nói rõ những danh hiệu, những bổn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật để cho những người đang nghe pháp, nghiệp chướng tiêu trừ và để cho chúng hữu tình ở đời tượng pháp được nhiều lợi lạc về sau.

Văn kinh 🞄 09/12/2021

“Bạch Ðức Thế Tôn, cúi mong Ngài nói rõ những danh hiệu, những bổn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật để cho những người đang nghe pháp, nghiệp chướng tiêu trừ và để cho chúng hữu tình ở đời tượng pháp được nhiều lợi lạc về sau.

Sám Hối Sáu Căn

Văn kinh🞄 17/11/2021

Chí tâm sám hối! Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay Bỏ mất bản tâm, không biết chính đạo.

Văn kinh 🞄 17/11/2021

Chí tâm sám hối! Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay Bỏ mất bản tâm, không biết chính đạo.

Sám Hối Ba Nghiệp

Văn kinh🞄 17/11/2021

Chúng con đồng đến trước Phật đài. Tâm thành đỉnh lễ mười phương Phật

Văn kinh 🞄 17/11/2021

Chúng con đồng đến trước Phật đài. Tâm thành đỉnh lễ mười phương Phật

Sám Hối Thập Ác

Văn kinh🞄 17/11/2021

Đệ tử chúng con một lòng thành Xin giãi bày tội lỗi xưa nay Xét con tạo ác đã dày

Văn kinh 🞄 17/11/2021

Đệ tử chúng con một lòng thành Xin giãi bày tội lỗi xưa nay Xét con tạo ác đã dày

Sám Hối Chuyển Hóa

Văn kinh🞄 17/11/2021

Trong kinh, Đức Phật dạy: “Người có lỗi lầm mà biết sám hối, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian, là vầng trăng ra khỏi mây mù. Ngược lại, người có lầm lỗi mà không tự sám hối để mau tự chấm dứt tâm tội ấy thì tội lỗi ngày càng chồng chất vào thân, như nước chảy về biển, dần dần trở nên sâu rộng”.

Văn kinh 🞄 17/11/2021

Trong kinh, Đức Phật dạy: “Người có lỗi lầm mà biết sám hối, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian, là vầng trăng ra khỏi mây mù. Ngược lại, người có lầm lỗi mà không tự sám hối để mau tự chấm dứt tâm tội ấy thì tội lỗi ngày càng chồng chất vào thân, như nước chảy về biển, dần dần trở nên sâu rộng”.