trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Năm, 20/01/2022

tức 18/12 Tân Sửu

Bài kinh: Phật Độ Vua Phất Gia Sa

Chia sẻ :

16/11/2021

Chia sẻ :

Thuở đức Phật còn tại thế, vua Phất-gia-sa và vua Bình-sa là bạn thân với nhau. Vua Phất-gia-sa chưa biết Phật pháp. Ông làm một bông hoa bằng bảy báu rồi tặng vua Bình-sa. Vua Bình-sa nhận được, đem dâng lên Phật, thưa rằng:
- Bạch đức Thế Tôn, vua Phất-gia-sa là bạn của con, ông ấy tặng con đóa hoa báu này. Nay con đem dâng lên Phật, nguyện cho vua Phất-gia-sa tâm ý mở mang, gặp Phật nghe Pháp, cung kính Thánh Tăng. Nay con nên lấy vật gì để tặng lại vua ấy?
Đức Phật đáp:
- Vua hãy chép kinh Thập Nhị Nhân Duyên đem tặng. Vua ấy nhận được kinh, xem xong sẽ tin hiểu lời Phật.
Vua Bình-sa nghe lời, chép kinh Thập Nhị Nhân Duyên rồi gởi kèm theo một lá thư cho vua Phất-gia-sa, nói rằng: "Bạn tặng tôi đóa hoa bảy báu, nay tôi tặng lại đóa hoa Chính pháp. Xin hãy suy nghĩ rõ ràng những nghĩa lý trong kinh sẽ được lợi ích to lớn, tốt đẹp. Tôi muốn bạn tụng đọc và tu tập để cùng tôi chia sẻ pháp vị".
Vua Phất-gia-sa nhận được kinh, liền đọc và suy xét nghĩa lý cẩn thận, rồi bỗng khởi tâm tin hiểu Chính pháp. Ông hết lời tán thán:
- Phật lý thật vi diệu, có thể giúp cho tâm người an định, nước nhà phồn vinh. Năm dục là cội nguồn ưu não, ta đã nhiều đời đam mê nay mới tỉnh ngộ. Ta còn tham luyến dục lạc thế gian nữa làm gì?
Vua bèn triệu tập quần thần nhường ngôi cho Thái tử, rồi tự xuống tóc xuất gia làm Sa-môn. Phất-gia-sa mặc pháp phục, ôm bình bát đến ngoài thành La-duyệt-kỳ tá túc tại lò nung của nhà một người thợ gốm, định sáng mai vào thành khất thực, thọ trai xong sẽ đến chỗ Phật lĩnh thọ kinh giới.
Đức Phật với thần thông biết được ngày mai lúc khất thực Phất-gia-sa sẽ mạng chung. Ông ta từ xa lại mà không được gặp Phật, không được nghe kinh Phật thật đáng xót thương! Vì thế đức Thế Tôn hóa thành một vị Sa-môn cũng đến nhà người thợ gốm xin nghỉ qua đêm. Người chủ nói:
- Có một vị Sa-môn đã ở trước trong lò nung, ông có thể ở chung qua đêm với vị ấy.
Vị Sa-môn bèn mang cỏ vào lò nung, trải ngồi bên cạnh Phất-gia-sa, rồi cất lời thăm hỏi:
- Ông từ đâu đến? Thầy ông là ai? Vì nhân duyên gì mà làm Sa-môn? Đã gặp Phật chưa?
Phất-gia-sa đáp:
- Tôi chưa gặp Phật, chỉ nghe kinh Thập Nhị Nhân Duyên mà xuất gia làm Sa-môn. Tôi định ngày mai vào thành khất thực sẽ đến ra mắt Phật.
Vị Sa-môn kia nói:
- Mạng người mong manh sớm còn tối mất. Vô thường nghiệp báo không hẹn mà đến. Chỉ cần quán sát thân tứ đại do đâu mà có, tứ đại này tạm hợp rồi lại tan. Đất nước gió lửa sẽ trả về cho đất nước gió lửa! Hãy tư duy tỉnh giác, tâm vắng lặng không có vọng tưởng, chuyên niệm Tam Bảo, bố thí, trì giới. Nếu có thể biết được lẽ vô thường thì cũng như thấy Phật! Nghĩ đến việc ngày mai chỉ là vọng tưởng vô ích.
Bấy giờ, vị Sa-môn liền nói kệ:

Phàm người được thiện lợi
Là tự quy y Phật
Cho nên ngày lẫn đêm
Thường niệm Phật Pháp Tăng.
Tỉnh giác biết rõ mình
Đó là đệ tử Phật
Ngày đêm thường nên niệm
Phật Pháp và chúng Tăng.
Niệm thân, niệm vô thường
Niệm giới, đức, bố thí
Không vô nguyện, vô tưởng
Đêm ngày niệm như trên.

Lúc đó, vị Sa-môn lại giảng thuyết yếu nghĩa vô thường cho Phất-gia-sa. Phất-gia-sa nhất tâm thiền quán liền chứng quả A-na-hàm. Đức Phật biết, Phất-gia-sa đã giác ngộ, liền hiện lại thân Phật đức tướng quang minh. Phất-gia-sa kinh ngạc vui mừng khôn tả, liền cúi đầu đỉnh lễ Phật. Đức Phật lại dặn ông lần nữa:
- Tướng tội báo cũng vô thường, ông đừng nên lo sợ.
Phất-gia-sa đáp:
- Con xin vâng lời dạy bảo.
Sau đó, đức Phật từ giã ra đi. Giờ Ngọ ngày hôm sau, Phất-gia-sa vào thành khất thực. Khi đi ngang qua cổng thành, Phất-gia-sa bị một con bò mẹ mới sinh con húc thủng bụng và chết. Ông liền sinh lên cõi trời A-na-hàm.
Đức Phật sai các đệ tử đem di thể ông trà tỳ, xây tháp thờ. Đức Phật nhân đó dạy đại chúng:
- Hãy cẩn thận đối với những nguyên nhân gây ra tội báo.
Đại chúng nhất tâm lắng nghe lời Phật dạy và hoan hỉ tín thọ phụng hành.

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Bài kinh: Những sự tinh tấn cần học và cần từ bỏ

Văn kinh🞄 03/01/2022

Trong sáu năm, Ta cầu đạo cần khổ mà không thành tựu, hoặc nằm trên gai góc, hoặc nằm trên bảng cây đóng đinh sắt, hoặc treo thân thể cách xa mặt đất, hai chân ở trên, đầu chúc xuống, hoặc tréo chân, ngồi xoạc cẳng

Văn kinh 🞄 03/01/2022

Trong sáu năm, Ta cầu đạo cần khổ mà không thành tựu, hoặc nằm trên gai góc, hoặc nằm trên bảng cây đóng đinh sắt, hoặc treo thân thể cách xa mặt đất, hai chân ở trên, đầu chúc xuống, hoặc tréo chân, ngồi xoạc cẳng

Bài kinh: Chuyện Hình Nhân Bằng Bột

Văn kinh🞄 18/12/2021

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại thành Xá-vệ trong tinh xá Kỳ-viên. Thời ấy người nhũ mẫu đem cho cháu gái của ông Cấp Cô Độc một hình tượng bằng bột để làm đồ chơi.

Văn kinh 🞄 18/12/2021

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại thành Xá-vệ trong tinh xá Kỳ-viên. Thời ấy người nhũ mẫu đem cho cháu gái của ông Cấp Cô Độc một hình tượng bằng bột để làm đồ chơi.

Kinh Vô Thường

Văn kinh🞄 10/12/2021

Cúi đầu quy y Vô Thượng Sĩ Thường khởi hoằng thệ đại bi tâm Cứu các hữu tình qua sanh tử Tới được tịch diệt chốn bình an

Văn kinh 🞄 10/12/2021

Cúi đầu quy y Vô Thượng Sĩ Thường khởi hoằng thệ đại bi tâm Cứu các hữu tình qua sanh tử Tới được tịch diệt chốn bình an

Bài kinh: Xứng đáng được cúng dường

Văn kinh🞄 09/12/2021

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời.

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời.

Bài kinh: Ngày lành tháng tốt - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 09/12/2021

Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp.

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp.

Bài kinh: Để mãi bên nhau

Văn kinh🞄 09/12/2021

Vậy này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và cũng muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa, cả hai người cùng có niềm tin, cùng giữ giới, cùng bố thí, cùng tu tập trí tuệ thì trong đời hiện tại được thấy mặt nhau, và trong các đời sau, các người cũng được thấy mặt nhau.

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Vậy này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và cũng muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa, cả hai người cùng có niềm tin, cùng giữ giới, cùng bố thí, cùng tu tập trí tuệ thì trong đời hiện tại được thấy mặt nhau, và trong các đời sau, các người cũng được thấy mặt nhau.

Bài kinh Nhân Duyên Của Giàu Nghèo - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 09/12/2021

Thưa Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn?

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Thưa Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn?

Bài kinh: Kinh doanh thành công – Kinh Nikaya

Văn kinh🞄 09/12/2021

Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có người buôn bán thất bại, không thành tựu như ý muốn? Có người buôn bán thành tựu như ý muốn và thành tựu ngoài ý muốn?

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có người buôn bán thất bại, không thành tựu như ý muốn? Có người buôn bán thành tựu như ý muốn và thành tựu ngoài ý muốn?

Bài kinh: Làm giàu – kinh Nikaya

Văn kinh🞄 09/12/2021

Này Gia chủ, có năm lý do để gầy dựng tài sản. Thế nào là năm?

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Này Gia chủ, có năm lý do để gầy dựng tài sản. Thế nào là năm?

Bài Kinh: Điềm Lành Tối Thượng

Văn kinh🞄 09/12/2021

Không thân cận kẻ ngu, Nên gần gũi bậc Trí, Tôn kính người Hiền Thiện, Là điềm lành tối thượng.

Văn kinh 🞄 09/12/2021

Không thân cận kẻ ngu, Nên gần gũi bậc Trí, Tôn kính người Hiền Thiện, Là điềm lành tối thượng.

Kinh Dược Sư

Văn kinh🞄 09/12/2021

“Bạch Ðức Thế Tôn, cúi mong Ngài nói rõ những danh hiệu, những bổn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật để cho những người đang nghe pháp, nghiệp chướng tiêu trừ và để cho chúng hữu tình ở đời tượng pháp được nhiều lợi lạc về sau.

Văn kinh 🞄 09/12/2021

“Bạch Ðức Thế Tôn, cúi mong Ngài nói rõ những danh hiệu, những bổn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật để cho những người đang nghe pháp, nghiệp chướng tiêu trừ và để cho chúng hữu tình ở đời tượng pháp được nhiều lợi lạc về sau.

Sám Hối Sáu Căn

Văn kinh🞄 17/11/2021

Chí tâm sám hối! Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay Bỏ mất bản tâm, không biết chính đạo.

Văn kinh 🞄 17/11/2021

Chí tâm sám hối! Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay Bỏ mất bản tâm, không biết chính đạo.

Sám Hối Ba Nghiệp

Văn kinh🞄 17/11/2021

Chúng con đồng đến trước Phật đài. Tâm thành đỉnh lễ mười phương Phật

Văn kinh 🞄 17/11/2021

Chúng con đồng đến trước Phật đài. Tâm thành đỉnh lễ mười phương Phật

Sám Hối Thập Ác

Văn kinh🞄 17/11/2021

Đệ tử chúng con một lòng thành Xin giãi bày tội lỗi xưa nay Xét con tạo ác đã dày

Văn kinh 🞄 17/11/2021

Đệ tử chúng con một lòng thành Xin giãi bày tội lỗi xưa nay Xét con tạo ác đã dày

Sám Hối Chuyển Hóa

Văn kinh🞄 17/11/2021

Trong kinh, Đức Phật dạy: “Người có lỗi lầm mà biết sám hối, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian, là vầng trăng ra khỏi mây mù. Ngược lại, người có lầm lỗi mà không tự sám hối để mau tự chấm dứt tâm tội ấy thì tội lỗi ngày càng chồng chất vào thân, như nước chảy về biển, dần dần trở nên sâu rộng”.

Văn kinh 🞄 17/11/2021

Trong kinh, Đức Phật dạy: “Người có lỗi lầm mà biết sám hối, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian, là vầng trăng ra khỏi mây mù. Ngược lại, người có lầm lỗi mà không tự sám hối để mau tự chấm dứt tâm tội ấy thì tội lỗi ngày càng chồng chất vào thân, như nước chảy về biển, dần dần trở nên sâu rộng”.