trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
cảm niệm tri ân - các bài viết về cảm niệm tri ân, tin tức cảm niệm tri ân

Tu tập cảm niệm tri ân sự từ bỏ vĩ đại của Thái Tử Tất Đạt Đa

Để cảm niệm ân đức của Đức Thế Tôn, các Phật tử chùa Ba Vàng đã tham gia “Tuần lễ tu tập thiền quán kỷ niệm sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia”. Tuần lễ tu tập được diễn ra...

Tu tập cảm niệm tri ân sự từ bỏ vĩ đại của Thái Tử Tất Đạt Đa

Tu tập cảm niệm tri ân sự từ bỏ vĩ đại của Thái Tử Tất Đạt Đa

Để cảm niệm ân đức của Đức Thế Tôn, các Phật tử chùa Ba Vàng đã tham gia “Tuần lễ tu tập thiền quán kỷ niệm sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia”. Tuần lễ tu tập được diễn ra...

18/3/2021

42 Lượt xem