trực tuyến
? [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Tư, 27/10/2021

tức 22/9 Tân Sửu
Chủ tịch Hồ Chí Minh - các bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tin tức Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thầy Thích Trúc Thái Minh dạy thiếu nhi về 5 điều Bác hồ dạy

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bức thư cho thiếu niên, nhi đồng; bức thư đó chứa nội dụng gồm 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. Vậy 5 điều ấy là gì?

Thầy Thích Trúc Thái Minh dạy thiếu nhi về 5 điều Bác hồ dạy

Thầy Thích Trúc Thái Minh dạy thiếu nhi về 5 điều Bác hồ dạy

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bức thư cho thiếu niên, nhi đồng; bức thư đó chứa nội dụng gồm 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. Vậy 5 điều ấy là gì?

18/8/2019

4 Lượt xem