trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Con đường chúng tôi đi - các bài viết về Con đường chúng tôi đi, tin tức Con đường chúng tôi đi

Con đường chúng tôi đi - điều chưa kể

Đã rất nhiều người tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời mình nhờ tình cờ nghe một câu kinh, bài kệ chỉ rõ được bản chất vô thường và khổ của thế gian này...

Con đường chúng tôi đi - điều chưa kể

Con đường chúng tôi đi - điều chưa kể

Đã rất nhiều người tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời mình nhờ tình cờ nghe một câu kinh, bài kệ chỉ rõ được bản chất vô thường và khổ của thế gian này...

25/3/2018

14 Lượt xem