trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
cúng tế - các bài viết về cúng tế, tin tức cúng tế

Cúng tế đúng Pháp được lợi ích - kinh Nikaya giảng giải

Vậy để trả lời những thắc mắc này, hãy lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm: “Cúng Tế Đúng Pháp Được Lợi Ích” trong kinh Nikaya!

Cúng tế đúng Pháp được lợi ích - kinh Nikaya giảng giải

Cúng tế đúng Pháp được lợi ích - kinh Nikaya giảng giải

Vậy để trả lời những thắc mắc này, hãy lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm: “Cúng Tế Đúng Pháp Được Lợi Ích” trong kinh Nikaya!

12/6/2019

9237 Lượt xem