trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
hạt muối - các bài viết về hạt muối, tin tức hạt muối

Hạt muối - Phẩm hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi | Kinh Nikaya Giảng Giải

Ví như có người bỏ nắm muối vào trong một chén nước nhỏ, nước trong chén ấy vì nắm muối trở thành mặn và không uống được. Nhưng có người bỏ nắm muối...

Hạt muối - Phẩm hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi | Kinh Nikaya Giảng Giải

Hạt muối - Phẩm hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi | Kinh Nikaya Giảng Giải

Ví như có người bỏ nắm muối vào trong một chén nước nhỏ, nước trong chén ấy vì nắm muối trở thành mặn và không uống được. Nhưng có người bỏ nắm muối...

17/11/2019

4036 Lượt xem