trực tuyến
Xả giới Bát quan trai | Chùa Ba Vàng, ngày 09/9/Nhâm Dần (tức ngày 03/10/2022)

Thứ Tư, 05/10/2022

tức 10/9 Nhâm Dần
Tìm thông tin khóa sinh:

Không tìm thấy kết quả nào!

Nếu bạn không tìm thấy thông tin thì vui lòng đăng ký tham gia theo mẫu.

PHIẾU GHI DANH KHÓA SINH

KHÓA TU MÙA HÈ CHÙA BA VÀNG NĂM 2022

Ảnh 3x4

Họ tên:

Giới tính:

Ngày sinh:

01/01/1970

Điện thoại:

Số báo danh:

Tên lớp sẽ sinh hoạt:

Không tồn tại

Size áo đồng phục:

Khác

Địa chỉ liên lạc:

Phụ huynh:

SĐT phụ huynh:

PHIẾU GỬI ĐỒ KHÓA SINH

(Danh sách đồ gửi - Khóa sinh không viết trước phần này)Ngày ..... tháng ..... năm 2022

Khóa sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người kiểm đồ

(Ký và ghi rõ họ tên)