trực tuyến
Phật đản 2023 - Phổ tế chúng sinh | Chùa Ba Vàng, ngày 18/4/Quý Mão

Thứ Sáu, 09/6/2023

tức 22/4 Quý Mão

Kinh Nhân quả và Lời khấn nguyện

Chia sẻ :

Lời khấn nguyện...Kính lạy mười phương Phật. Kính lạy mười phương Pháp. Kính lạy mười phương Tăng. Xin chứng giám lòng con....

15/9/2019

Chia sẻ :

Kinh Nhân quả

Một hôm, Tôn giả A Nan Đà, ở trên hội Linh Sơn cùng với một nghìn hai trăm năm mươi đại Tỳ Kheo câu hội. Khi ấy A Nan Đà Tôn giả, chắp tay đỉnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng:
– Bạch Đức Thế Tôn! Đến thời mạt Pháp, tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành, không kính Tam Bảo, không trọng cha mẹ, không có Tam cương, Ngũ thường rối loạn, nghèo khó, thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sinh hại mạng cho đến nghèo giàu sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên quả báo gì khiến nên như thế? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi, vì chúng con giải thích mọi sự việc!

Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử:
– Lành thay! Lành thay! Các ông hãy lắng nghe! Ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ. Tất cả nam nữ ở thế gian, giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng đều do nhân duyên từ đời trước đến nay mà cảm quả báo. Cho nên tất cả chúng sinh, trước phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải tin trọng ngôi Tam Bảo, thứ ba nên bỏ việc sát hại mà phóng sinh, thứ tư cần ăn chay bố thí, mới có thể gieo giống ruộng phước về sau.

Phật liền nói bài kệ nhân quả rằng:

  1. Xưa tin nhân quả đạo lành
   Đúc chuông tô tượng lòng thành chứa chan
   Nay sinh hưởng phúc làm quan
   Vinh hoa phú quý giàu sang ai bì.
  1. Đời xưa xây cống sửa cầu
   Quét đường dọn ngõ chẳng dầu chẳng e
   Nay thì lên ngựa xuống xe
   Đường mây thanh thản mái che mát đầu.
  1. Kiếp nay ăn mặc sang giàu
   Nhiễu, lon, gấm vóc đủ màu thỏa thê
   Là vì kiếp trước lo bề
   Cúng dường Tam Bảo áo đề mũ ban.
  1. Kiếp nay tiền của đề huề,
   Dung nhan đoan chính nhiều bề tốt tươi,
   Vì xưa tâm đức thương người,
   Đỡ nghèo giúp khó vẹn mười thiện căn.
  1. Kiếp nay gác tía lầu son,
   Nhà cao cửa rộng vuông tròn trước sau,
   Vì xưa tiến gạo, cúng dầu,
   Đưa vào Tam Bảo đề cầu phúc lai.
  1. Kiếp xưa xây quán dựng trường,
   Trồng cây, đào giếng, sửa đường, dọn ao,
   Đời nay khỏe mạnh thọ cao,
   Hồng da trắng tóc hạc nào dám đương.
  1. Đời nay diện mạo đoan trang,
   Hình dung hòa dịu thế gian mấy người,
   Bởi xưa mua hái hoa tươi,
   Cúng dường Tam Bảo vẹn mười thanh cao.
  1. Kiếp nay linh lợi sáng tinh,
   Làm hay học giỏi thông minh khác thường,
   Vì xưa dọn dẹp đèn hương,
   Tụng kinh niệm Phật là đường quả lai.
  1. Kiếp xưa Tam Bảo cúng dường,
   Hoành phi, câu đối cùng hàng phướn phan,
   Kiếp nay hạnh phúc chan chan,
   Vợ chồng sung túc hòa an trọn đời.
  1. Kiếp nay cha mẹ song toàn,
   Anh em hòa hợp chứa chan sum vầy,
   Bởi xưa yêu mẹ quý Thầy,
   Giúp người cô độc thương bầy trẻ côi.
  1. Đời xưa thương xót chúng sinh,
   Phóng sinh thả cá cứu tình si mê,
   Kiếp nay con cháu đề huề,
   Hưởng thường ngũ phúc thọ bề như non.
  1. Đời xưa cậy sức tú bà,
   Coi thường khinh miệt chồng là rác rơm,
   Kiếp nay quả phụ cô đơn,
   Ruột rầu đứt đoạn nguồn cơn não lòng.
  1. Kiếp nay chịu cảnh nô tỳ,
   Hầu trên hạ dưới bù trì chủ nhân,
   Bởi xưa bội nghĩa vong ân,
   Qua sông phụ sóng quả thân tôi đòi.
  1. Kiếp nay mắt sáng uy nghi,
   Dung nhan thông tuệ là vì làm sao,
   Do xưa chẳng quản tiền hao,
   Dầu đèn, nến sáp cúng vào Thế Tôn.
  1. Đời xưa chửi mẹ mắng cha,
   Rủa lời tục tĩu cùng là ác tâm,
   Nay thì mồm méo miệng câm,
   Rụng răng thụt lưỡi tính hâm tỷ ngàn.
  1. Kiếp xưa bài lễ bác kinh,
   Cười người tin Phật chê tình đạo chung,
   Đời nay nghẹo cổ gù lưng,
   Gối chùn mắt lác trông chừng lừa con.
  1. Kiếp nay làm giống ngựa trâu,
   Đem thân cày kéo vọt đâu đã chừa,
   Bởi xưa không trả nợ xưa,
   Vay mà ăn quỵt làm bừa bỏ không?
  1. Kiếp nay khỏe mạnh hào hùng,
   Thân hình tráng kiện nhan dung phi thường,
   Bởi xưa tâm đức nhiều phương,
   Giúp người tật bệnh tìm đường thuốc thang.
  1. Đời nay khổ cực lang thang,
   Chết không đất táng sống không cửa nhà,
   Bởi xưa bắt nạt người ta,
   Lấn già, hiếp trẻ, nộ bà, rẻ ông.
  1. Kiếp xưa giảng pháp in kinh,
   Vô lượng công đức vào mình ấy vay,
   Cúng dường Tam Bảo vật tài,
   Nay phần phúc lộc hưởng hoài cao sang.
  1. Đời nay Phúc Lộc Thọ toàn,
   Gia đình êm ấm thần quan nể vì,
   Bởi xưa kính lão mến nhi,
   Trọng hiền, yêu thiện vậy thì mới nên.
  1. Kiếp xưa kính trọng Tăng Ni,
   Giúp người đơn chiếc đỡ thì gian nan,
   Nay thì vợ thảo dâu ngoan,
   Cháu con tôn kính mọi đàng hiển vinh.
  1. Đời nay con cháu khó nuôi,
   Chết non quặt quẹo chẳng xuôi bề nào,
   Vì xưa thù hận dâng cao,
   Mắt giương tóc dựng chân cào tay giơ.
  1. Kiếp nay cô độc suốt đời,
   Năm canh vò võ ai thời nhìn trông,
   Bởi xưa phạm lỗi tà dâm,
   Ngó trông, lén lút mà xâm nhà người.
  1. Đời xưa xem sách dâm thư,
   Bói nhằng phán cuội tính hư mọi đường,
   Kiếp này mù mắt lang thang,
   Mó sờ, rờ rẫm biết đường nào đi.
  1. Kiếp xưa đâm thọc chuyện người,
   Khua môi múa lưỡi làm người nát tan,
   Đời nay sù sụ ho khan,
   Dãi đờm hôi hám máu chan dầm dề.
  1. Kiếp xưa Phật Pháp không tin,
   Báng đường Nhân quả, phỉ kinh Luân hồi,
   Kiếp nay điếc đặc than ôi,
   Mũi mồm ngơ ngáo ai dôi chuyện mình.
  1. Đời xưa ngược đãi súc sinh,
   Đánh, lôi, giết, chẳng nể tình si mê,
   Kiếp này chốc ghẻ nan y,
   Hắc lào, phong hủi ê chề hám hôi.
  1. Kiếp xưa ganh ghét người tài,
   Ác tâm hãm hại úm chài kẻ hay,
   Nay bệnh bướu cổ mề đay,
   Thân hình hôi hám ruồi bay hàng đàn.
  1. Đời xưa lắm sự dèm pha,
   Gươm đưa hai lưỡi giáo khoa hai đầu,
   Kiếp này sứt miệng răng vâu,
   Nói lời quang quác ai hầu muốn nghe.
  1. Kiếp xưa đánh đập Mẹ Cha,
   Hung hăng bất hiếu như là sài lang,
   Đời nay dị tật phải mang,
   Tay chân teo quắp rõ ràng thảm thương.
  1. Ngày xưa đập quán phá đường,
   Hủy cầu lấp cống xem thường thiện tâm,
   Đời nay què cụt hai chân,
   Đi bằng đôi nạng muôn phần xót xa.
  1. Ngày xưa thấy kẻ cháy nhà,
   Thấy người vấp ngã cười mà đứng xem,
   Ngày nay tật ách kiêng khem,
   Ốm o yếu đuối lại kèm cô đơn.
  1. Kiếp xưa gạt kẻ mù lòa,
   Lừa người điếc lác để mà lợi thân,
   Nay làm chó ngựa khổ tâm,
   Làm loài thú vật trả dần tội xưa.
  1. Thấy người nguy hiểm làm ngơ,
   Tai ương, cơ nhỡ lại chờ xem chơi,
   Nay thì tật bệnh suốt đời,
   Một mình thui thủi kêu trời ích chi.
  1. Kiếp xưa nói xấu người ta,
   Tự dưng gắp lửa bỏ qua tay người,
   Nay nhầm thuốc độc chết tươi,
   Dãi đờm máu mủ eo ơi thảm buồn.
  1. Kiếp nay xương vẹo lưng gù,
   Thân hình xấu xí hôi mù than ôi,
   Xưa khinh đầy tớ mất rồi,
   Đọa hành con ở xử tồi kẻ nô.
  1. Kiếp xưa buôn bán hại người,
   Lợi to mình hưởng chỉ thời biết ta,
   Nay thì tự chết trầm kha,
   Treo thân lè lưỡi trông mà sởn gai.
  1. Kiếp xưa ngăn kẻ đi chùa,
   Báng chê Tam Bảo nhớt đùa thiện nhân,
   Nay thì sét đánh tung thân,
   Lửa thiêu khét thịt điện tần khô xương.
  1. Ngày xưa kết oán gieo thù,
   Hung hăng đâm chém lộn mù xát xô,
   Ngày nay rắn cắn, hổ vồ,
   Mèo điên, chó dại hết đồ hung hăng.
  1. Đời xưa chê kẻ ăn mày,
   Cười người nghèo khó nhạo bầy tha hương,
   Ngày nay chết rục ngoài đường,
   Ruồi bâu kiến đục hết phường vô nhân.
  1. Kiếp xưa bạc ác vợ con,
   Chân dần, tay tát mồm còn lu loa,
   Ngày nay cô độc đến già,
   Chó mèo cũng ghét lợn gà cũng khinh.
   Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lời khấn nguyện

Kính lạy mười phương Phật
Kính lạy mười phương Pháp
Kính lạy mười phương Tăng
Xin chứng giám lòng con
Với tất cả tâm thành
Dâng lên lời khấn nguyện:

  1. Xin cho con mãi mãi
   Lòng tôn kính vô biên
   Hơn núi biển mông mênh
   Dâng lên mười phương Phật.
  1. Xin cho con mãi mãi
   Lòng thương yêu không cùng
   Trải thế giới tam thiên
   Đến chúng sinh vô tận.
  1. Xin cho khắp muôn loài
   Sống yên lành bên nhau
   Không ganh ghét oán thù
   Không chiến tranh giết chóc.
  1. Xin cho kẻ bất thiện
   Biết tin có luân hồi
   Có nghiệp báo trả vay
   Để hồi đầu hướng thiện.
  1. Xin kẻ mù được sáng
   Kẻ điếc lại được nghe
   Kẻ nghèo được ấm no
   Kẻ ốm đau bình phục.
  1. Xin cho loài cầm thú
   Thoát được nghiệp ngu si
   Tái sinh vào cõi người
   Biết tu theo Phật Pháp.
  1. Các vong linh vất vưởng
   Trong cõi giới u huyền
   Thoát nghiệp đói triền miên
   Quy y và siêu thoát.
  1. Xin cho nơi địa ngục
   Chúng sinh đang đọa đày
   Khởi được tâm từ bi
   Để xa lìa cảnh khổ.
  1. Cúi xin mười phương Phật
   Chư Bồ Tát Thánh Hiền
   Đem chánh pháp thiêng liêng
   Sáng soi nghìn thế giới.
  1. Cho chúng con mãi mãi
   Dù sinh về nơi đâu
   Đều gặp pháp nhiệm mầu
   Để nương theo tu tập.
  1. Cho con biết khiêm hạ
   Biết tôn trọng mọi người
   Tự thấy mình nhỏ thôi
   Việc tu còn kém cỏi.
  1. Cho tay con rộng mở
   Biết san sẻ cúng dường
   Biết giúp đỡ yêu thương
   Đến những người khốn khó.
  1. Xin cho con bình thản
   Trước nghịch cảnh cuộc đời
   Dù bị mắng bằng lời
   Hay bằng điều mưu hại.
  1. Xin tâm con sung sướng
   Khi thấy người thành công
   Hoặc gây tạo phước lành
   Như chính con làm được.
  1. Cho con biết im lặng
   Không nói lỗi của người
   Chỉ lặng lẽ dùng lời
   Cầu cho người hết lỗi.
  1. Xin vòng dây tham ái
   Rời khỏi cuộc đời con
   Để cho trái tim con
   Biết yêu thương tất cả.
  1. Cúi lạy mười phương Phật
   Đau khổ đã nhiều rồi
   Vô lượng kiếp luân hồi
   Đắng cay và mỏi mệt.
  1. Nay con dâng lời nguyện
   Giải thoát, quyết tìm về
   Giác ngộ, quyết lìa mê
   Độ sinh đền ơn Phật.
  1. Xin cho con giữ vững
   Được chí nguyện tu hành
   Không một phút buông lơi
   Không một giờ xao lãng.
  1. Xin vẹn toàn giới hạnh
   Với thiền định lắng sâu
   Với trí tuệ nhiệm mầu
   Xóa tan dần chấp ngã.
  1. Xin cho con tỉnh táo
   Không kiêu mạn tự hào
   Dù tu tiến đến đâu
   Vẫn tự tìm chỗ dở.
  1. Nguyện cho con đi mãi
   Không đứng lại giữa đường
   Đến tuyệt đối vô biên
   Tâm đồng tâm chư Phật.
  1. Rồi trong muôn vạn nẻo
   Của sinh tử luân hồi
   Con mãi mãi không thôi
   Độ sinh không dừng nghỉ.
  1. Cúi lạy mười phương Phật
   Xin chứng giám lòng con
   Lời khấn nguyện sắt son
   Dâng lên ngôi Tam Bảo.
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Bài kinh: “Công Đức Hiếu” Sự Kiện Hy Hữu Khi Đức Phật Đản Sinh

Văn kinh🞄 18/5/2023

Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: “Sau khi sanh Bồ-tát bảy ngày, này A Nan, mẹ Bồ-tát mệnh chung và sanh lên cõi trời Đâu-suất.” Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn….

Văn kinh 🞄 18/5/2023

Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: “Sau khi sanh Bồ-tát bảy ngày, này A Nan, mẹ Bồ-tát mệnh chung và sanh lên cõi trời Đâu-suất.” Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn….

Bài kinh: Sự Kiện “Thanh Tịnh” Hy Hữu Khi Đức Phật Đản Sinh

Văn kinh🞄 18/5/2023

Bạch Thế Tôn: “Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, Ngài sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, thanh tịnh, trong sạch.

Văn kinh 🞄 18/5/2023

Bạch Thế Tôn: “Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, Ngài sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, thanh tịnh, trong sạch.

Bài kinh: Quả Báo Đời Sau Của Việc Sát Sinh

Văn kinh🞄 27/3/2023

Này các Tỳ-kheo, nếu có người nào có ý thích sát sinh, liền bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; nếu sinh vào cõi người thì thọ mạng ngắn ngủi

Văn kinh 🞄 27/3/2023

Này các Tỳ-kheo, nếu có người nào có ý thích sát sinh, liền bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; nếu sinh vào cõi người thì thọ mạng ngắn ngủi

Bài kinh: Nhân Quả Vây Bắt Cá

Văn kinh🞄 25/3/2023

Chúng sanh nầy thời quá khứ ở thành Vương Xá làm người bắt cá. Do tội kia nên đọa vào địa ngục chịu vô lượng khổ, tội báo địa ngục còn sót lại nên nay vị ấy phải mang cái thân nầy và tiếp tục chịu khổ.

Văn kinh 🞄 25/3/2023

Chúng sanh nầy thời quá khứ ở thành Vương Xá làm người bắt cá. Do tội kia nên đọa vào địa ngục chịu vô lượng khổ, tội báo địa ngục còn sót lại nên nay vị ấy phải mang cái thân nầy và tiếp tục chịu khổ.

Bài kinh: Chuyện Con Cá Dùng Nguyện Lực Cứu Đồng Loại

Văn kinh🞄 25/3/2023

Vì ta, dầu sanh ra trong loài phải ăn thịt bà con, từ thuở ban đầu là con cá nhỏ, ta cũng không bao giờ ăn một con cá chỉ bằng hột gạo, cũng không bao giờ đoạt mạng sống của một sanh vật khác

Văn kinh 🞄 25/3/2023

Vì ta, dầu sanh ra trong loài phải ăn thịt bà con, từ thuở ban đầu là con cá nhỏ, ta cũng không bao giờ ăn một con cá chỉ bằng hột gạo, cũng không bao giờ đoạt mạng sống của một sanh vật khác

Bài kinh: Cúng thí người mất

Văn kinh🞄 20/3/2023

Ở đây, này Bà-la-môn, có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham ái, có sân, có tà kiến

Văn kinh 🞄 20/3/2023

Ở đây, này Bà-la-môn, có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham ái, có sân, có tà kiến

Bài kinh: Không chế ngự

Văn kinh🞄 20/3/2023

Một thời, rất nhiều Tỳ-kheo trú giữa dân chúng Kosala, tại khu rừng nọ, cống cao, ngạo mạn, ồn ào, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn

Văn kinh 🞄 20/3/2023

Một thời, rất nhiều Tỳ-kheo trú giữa dân chúng Kosala, tại khu rừng nọ, cống cao, ngạo mạn, ồn ào, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn

Bài kinh về Thuần Đà

Văn kinh🞄 25/02/2023

Thợ sắt Thuần Đà, sau khi đêm đã mãn, liền cho sửa soạn tại nhà các món ăn thượng thị, loại cứng và loại mềm và nhiều thứ Su-ka-ra-ma-da-ve, và báo tin cho Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng".

Văn kinh 🞄 25/02/2023

Thợ sắt Thuần Đà, sau khi đêm đã mãn, liền cho sửa soạn tại nhà các món ăn thượng thị, loại cứng và loại mềm và nhiều thứ Su-ka-ra-ma-da-ve, và báo tin cho Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng".

Bài kinh: Trời Người Cúng Dường Lễ Trà Tỳ Báo Thân Như Lai (Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phẩm Trà Tỳ - Thứ Hai Mươi Tám)

Văn kinh🞄 23/02/2023

Lúc đó đại chúng buồn thương cung kính dùng bạch điệp tốt che tay đỡ Như Lai vào trong kim quan đổ đầy dầu thơm, nắp kim quan liền đóng kín lại.

Văn kinh 🞄 23/02/2023

Lúc đó đại chúng buồn thương cung kính dùng bạch điệp tốt che tay đỡ Như Lai vào trong kim quan đổ đầy dầu thơm, nắp kim quan liền đóng kín lại.

Bài kinh: Nương Tựa Chính Pháp - Kinh Di Giáo

Văn kinh🞄 23/02/2023

Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác.

Văn kinh 🞄 23/02/2023

Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác.

Bài kinh: Hạnh Phúc Xuất Gia

Văn kinh🞄 16/02/2023

Tôi nay hạnh phúc biết bao, Pháp bậc tối thượng bước vào tiến tu, Vui xa tham ái ngục tù, Gặp Phật không phí công phu một đời.

Văn kinh 🞄 16/02/2023

Tôi nay hạnh phúc biết bao, Pháp bậc tối thượng bước vào tiến tu, Vui xa tham ái ngục tù, Gặp Phật không phí công phu một đời.

Bài kinh: Tiếng Kêu Gọi Lìa Bỏ Năm Dục Trên Hư Không

Văn kinh🞄 16/02/2023

Mình bị trói muốn mở trói người, Như kẻ mù dẫn đám tối mắt. Mình khỏi trói mới mở trói người, Như kẻ sáng mắt mới dẫn đường. Hay thay Tôn giả nay tráng kiện, Mau phải xuất gia nguyện viên thành. Đem lại lợi ích cõi trời, người...

Văn kinh 🞄 16/02/2023

Mình bị trói muốn mở trói người, Như kẻ mù dẫn đám tối mắt. Mình khỏi trói mới mở trói người, Như kẻ sáng mắt mới dẫn đường. Hay thay Tôn giả nay tráng kiện, Mau phải xuất gia nguyện viên thành. Đem lại lợi ích cõi trời, người...

Kinh Thánh Cầu

Văn kinh🞄 11/02/2023

Tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị già, tự mình bị bệnh, tự mình bị sầu, tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu

Văn kinh 🞄 11/02/2023

Tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị già, tự mình bị bệnh, tự mình bị sầu, tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu

Bài kinh: Nhân Duyên Phước Báo Làm Thiên Chủ

Văn kinh🞄 06/01/2023

Khi Thiên chủ Ðế Thích còn là người, vị này chấp trì và thực hành bảy cấm giới túc...Nhờ chấp trì bảy cấm giới túc này, Ðế Thích được địa vị Thiên chủ

Văn kinh 🞄 06/01/2023

Khi Thiên chủ Ðế Thích còn là người, vị này chấp trì và thực hành bảy cấm giới túc...Nhờ chấp trì bảy cấm giới túc này, Ðế Thích được địa vị Thiên chủ

Bài kinh: Chuyện Hình Nhân Bằng Bột

Văn kinh🞄 06/01/2023

Với mọi quan tâm, kẻ có lòng, Phải dâng lễ cúng các gia tông, Các vong linh những người thân thuộc, Cùng với chư Thiên lẫn thổ thần.

Văn kinh 🞄 06/01/2023

Với mọi quan tâm, kẻ có lòng, Phải dâng lễ cúng các gia tông, Các vong linh những người thân thuộc, Cùng với chư Thiên lẫn thổ thần.

Tuần Thứ 3 Sau Khi Đức Phật Thành Đạo Vận Thần Thông Độ Chư Thiên - Con Đường Kinh Hành Châu Báu

Văn kinh🞄 21/12/2022

Đức Phật Gotama hóa ra con đường kinh hành bằng bảy loại ngọc báu chạy từ hướng Đông sang hướng Tây ở khoảng giữa của Bảo tọa chiến thắng (aparajitapallaṅka) và nơi Đức Phật nhìn cây Bồ Đề không chớp mắt.

Văn kinh 🞄 21/12/2022

Đức Phật Gotama hóa ra con đường kinh hành bằng bảy loại ngọc báu chạy từ hướng Đông sang hướng Tây ở khoảng giữa của Bảo tọa chiến thắng (aparajitapallaṅka) và nơi Đức Phật nhìn cây Bồ Đề không chớp mắt.

Bài kinh: Đức Phật Dạy Về Oai Lực Của Cây Bồ Đề Và Tán Dương Lễ Cúng Dường Cây Bồ Đề (Chuyện Cây Bồ Đề Và Thánh Đế Kalinga)

Văn kinh🞄 21/12/2022

Ðây là nơi chư Phật đã đoạn tận mọi dục tham của trần thế nên không ai có thể vượt qua được, dù cho đó chính là Ðế Thích (Sakka) Thiên chủ đi nữa.

Văn kinh 🞄 21/12/2022

Ðây là nơi chư Phật đã đoạn tận mọi dục tham của trần thế nên không ai có thể vượt qua được, dù cho đó chính là Ðế Thích (Sakka) Thiên chủ đi nữa.

Bài kinh: Quán Sát Cây Bồ Đề - Đức Phật Cảm Hóa Bảy Mươi Ức Chúng Sinh (Phật Nói Kinh Phổ Diệu (trích))

Văn kinh🞄 21/12/2022

Sở dĩ suốt bảy ngày đêm Như Lai không rời tòa ngồi, chăm chú nhìn cây, vì bảy ngày đêm đó nhìn cây Bồ-đề, Như Lai cảm hóa bảy mươi ức chúng sinh khiến họ phát khởi đạo tâm. Suy nghĩ vắng lặng. Đất chấn động sáu cách.

Văn kinh 🞄 21/12/2022

Sở dĩ suốt bảy ngày đêm Như Lai không rời tòa ngồi, chăm chú nhìn cây, vì bảy ngày đêm đó nhìn cây Bồ-đề, Như Lai cảm hóa bảy mươi ức chúng sinh khiến họ phát khởi đạo tâm. Suy nghĩ vắng lặng. Đất chấn động sáu cách.

Tuần Lễ Thứ 7 Sau Khi Đức Phật Thành Đạo - Nhân Duyên Xá Lợi Tóc Của Đức Phật

Văn kinh🞄 21/12/2022

Đức Phật đưa tay phải lên đầu nhổ ít sợi tóc gọi là “Xá lợi tóc” ban cho hai anh em lái buôn. Họ vô cùng hoan hỷ, cúi đầu cung kính đưa hai bàn tay đón nhận Xá lợi tóc xong, hai anh em lái buôn đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi xin phép ra đi.

Văn kinh 🞄 21/12/2022

Đức Phật đưa tay phải lên đầu nhổ ít sợi tóc gọi là “Xá lợi tóc” ban cho hai anh em lái buôn. Họ vô cùng hoan hỷ, cúi đầu cung kính đưa hai bàn tay đón nhận Xá lợi tóc xong, hai anh em lái buôn đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi xin phép ra đi.