trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
mẹ của trưởng lão Xá Lợi Phất - các bài viết về mẹ của trưởng lão Xá Lợi Phất, tin tức mẹ của trưởng lão Xá Lợi Phất

Pháp thoại "Chuyện mẹ của trưởng lão Xá Lợi Phất" | ngày 08/7/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Pháp thoại 'Chuyện mẹ của trưởng lão Xá Lợi Phất' | ngày 08/7/Tân Sửu

Pháp thoại "Chuyện mẹ của trưởng lão Xá Lợi Phất" | ngày 08/7/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

15/8/2021

247 Lượt xem