trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Người đọc được tâm - các bài viết về Người đọc được tâm, tin tức Người đọc được tâm

Pháp thoại "Người đọc được tâm" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/10/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử bổn tự thực hiện.

Pháp thoại 'Người đọc được tâm' | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/10/Tân Sửu

Pháp thoại "Người đọc được tâm" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/10/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử bổn tự thực hiện.

12/11/2021

145 Lượt xem