trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
ông Công ông Táo - các bài viết về ông Công ông Táo, tin tức ông Công ông Táo

Ông Công ông Táo là ai? Nguồn gốc của tục cúng ông Công ông Táo

Ông Công, ông Táo là ông thần có trong rất nhiều thuyết; có người nói thì đây là hai ông một bà: Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ.

Ông Công ông Táo là ai? Nguồn gốc của tục cúng ông Công ông Táo

Ông Công ông Táo là ai? Nguồn gốc của tục cúng ông Công ông Táo

Ông Công, ông Táo là ông thần có trong rất nhiều thuyết; có người nói thì đây là hai ông một bà: Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ.

14/12/2022

6121 Lượt xem