Phật tử tinh tấn tu tập – thiết thực báo đền ân Sư Tổ

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng dạy rằng: “Chư Tăng Ni, Phật tử chúng ta hết sức cố gắng, thiết thực đền ơn của Phật, ơn của Tổ chính bằng sự tu hành thật sự của chúng ta, đem tất cả công đức tu tập đó dâng lên cúng dường Phật, cúng dường đức Tổ sư. Đó chính là món quà tri ân lớn nhất”.

Phật tử trang nghiêm hướng tâm về chùa theo dõi Lễ giỗ Tổ trực tuyến

Phật tử trang nghiêm hướng tâm về chùa theo dõi Lễ giỗ Tổ trực tuyến

Phật tử chăm chú lắng nghe Sư Phụ giảng Pháp

Phật tử chăm chú lắng nghe Sư Phụ giảng Pháp

Phật tử ghi chép những lời giảng của Sư Phụ

Phật tử ghi chép những lời giảng của Sư Phụ

Trên tinh thần đó, nhân lễ húy kỵ lần thứ 263 của đức Tổ Sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác – vị Thiền sư khai sơn ra chùa Ba Vàng, tuy không thể về chùa được, nhưng ở tại gia, các Phật tử đã cùng nhau theo dõi chương trình trực tuyến qua mạng Internet, phát nguyện thọ trì Bát quan trai giới, tham gia thời khóa thính Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.
Mong rằng, qua đây, các Phật tử sẽ luôn nhớ nghĩ về sự nghiệp tu hành của Tổ Sư và noi theo tấm gương của Ngài để tinh tấn tu tập, tiến tới giác ngộ, giải thoát.

Gia đình Phật tử thành kính hướng tâm tri ân Sư Tổ

Gia đình Phật tử thành kính hướng tâm tri ân Sư Tổ

Phật tử dâng cơm chay cúng Phật

Phật tử dâng cơm chay cúng Phật

Các bài nên xem: 

Bình Luận
Link to map Back top top