trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 7) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Tư, 19/5/2021

tức 8/4 Tân Sửu
Phước điền vô thượng - các bài viết về Phước điền vô thượng, tin tức Phước điền vô thượng

Xứng Đáng Là Ruộng Phước | Bố Thí & Cúng Dường - Kinh Nikaya Giảng Giải

Thành tựu sáu pháp, Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời.

Xứng Đáng Là Ruộng Phước | Bố Thí & Cúng Dường - Kinh Nikaya Giảng Giải

Xứng Đáng Là Ruộng Phước | Bố Thí & Cúng Dường - Kinh Nikaya Giảng Giải

Thành tựu sáu pháp, Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời.

19/05/2021

381 Lượt xem