trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Sa-môn hạnh - các bài viết về Sa-môn hạnh, tin tức Sa-môn hạnh

Mục đích của Sa-môn hạnh | Thầy Thích Trúc Thái Minh

“Sa Môn hạnh” tức là của người xuất gia, tu đạo Phật. Trong kinh Mi Tiến Vấn Đáp, Đại đức Na Tiên nói với vua Mi Lan Đà: “Người sống,...

Mục đích của Sa-môn hạnh | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Mục đích của Sa-môn hạnh | Thầy Thích Trúc Thái Minh

“Sa Môn hạnh” tức là của người xuất gia, tu đạo Phật. Trong kinh Mi Tiến Vấn Đáp, Đại đức Na Tiên nói với vua Mi Lan Đà: “Người sống,...

31/3/2020

4 Lượt xem