trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ

Thứ Sáu, 07/5/2021

tức 26/3 Tân Sửu
Sớt bát cúng dường chư Tăng thực hành hạnh đầu đà - các bài viết về Sớt bát cúng dường chư Tăng thực hành hạnh đầu đà, tin tức Sớt bát cúng dường chư Tăng thực hành hạnh đầu đà