trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Năm, 07/12/2023

tức 25/10 Quý Mão
tâm từ bi - các bài viết về tâm từ bi, tin tức tâm từ bi

Sức mạnh của tâm từ bi, có thể giúp con người thoát khỏi tai ương, họa nạn

Người nào sung mãn tâm từ bi, mong muốn điều tốt lành đến với mọi người, mong cho mọi người được giác ngộ thì sẽ được 11 điều lợi ích....

Sức mạnh của tâm từ bi, có thể giúp con người thoát khỏi tai ương, họa nạn

Sức mạnh của tâm từ bi, có thể giúp con người thoát khỏi tai ương, họa nạn

Người nào sung mãn tâm từ bi, mong muốn điều tốt lành đến với mọi người, mong cho mọi người được giác ngộ thì sẽ được 11 điều lợi ích....

17/5/2020

7 Lượt xem