trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Ba, 26/10/2021

tức 21/9 Tân Sửu
Tứ Đại Thiên Vương - các bài viết về Tứ Đại Thiên Vương, tin tức Tứ Đại Thiên Vương

Tứ Đại Thiên Vương trong đạo Phật là ai?

Ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng, Tứ Đại Thiên Vương sẽ đi tuần ở cõi Ta bà, ghi chép các việc thiện - ác của con người để báo cáo lên vua trời Đế Thích...

Tứ Đại Thiên Vương trong đạo Phật là ai?

Tứ Đại Thiên Vương trong đạo Phật là ai?

Ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng, Tứ Đại Thiên Vương sẽ đi tuần ở cõi Ta bà, ghi chép các việc thiện - ác của con người để báo cáo lên vua trời Đế Thích...

18/01/2020

104 Lượt xem