trực tuyến
Chương trình số 2: Chu kỳ 15 - Tụng kinh tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Thứ Năm, 18/8/2022

tức 21/7 Nhâm Dần

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Tụng kinh kỷ niệm ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát | Chùa Ba Vàng, ngày 29/7/Tân Sửu

05/9/2021

447 Lượt xem

Bồ Tát Địa Tạng rất gần gũi với Phật tử chúng ta, nếu Phật tử nào muốn trả hiếu cầu siêu cho thân quyến quá vãng, thì vẫn thường nhớ tụng đọc bộ kinh Bồ Tát Địa Tạng Bổn Nguyện.

Phật tử chúng ta trước là nương nhờ vào oai lực của chư Phật, chư Bồ Tát cứu khổ cho mình, cho cha mẹ thân quyến của mình, sau chúng ta cũng muốn trở thành Bồ Tát, Phật để cứu độ chúng sinh. Vì thế Phật tử chúng ta rất cần biết về các duyên phát tâm Bồ Đề của chư Phật, Bồ Tát, để học và tập thực hành theo.

Bồ Tát Địa Tạng đã phát vô số nguyện vì lợi ích chúng sinh, riêng trong bộ kinh Địa Tạng, Ngài vì hai duyên trong hiếu tâm mà phát đại nguyện Bồ Đề và đây cũng là nguyện lớn, nguyện chính của Ngài.

Mong rằng, chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía của Ngài, Phật tử chúng ta cũng phát được tâm tán thán hạnh của Ngài hoặc cao hơn nữa là nương theo Ngài mà phát được đại nguyện lớn.

Chúc các Phật tử tinh tấn và được nhiều lợi ích nhân duyên phát sinh khi tu tập chương trình này!

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát: https://chuabavang.com/chuong-trinh-tu-tap-ky-niem-ngay-via-duc-dia-tang-vuong-bo-tat-d4164.html

Chương trình do chư Tăng Ni đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Video tiếp theo