trực tuyến
Lễ phát Bồ đề tâm nguyện | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu

Thứ Tư, 28/7/2021

tức 19/6 Tân Sửu

Kinh Quả báo

11/6/2019

Chia sẻ :

Kinh Quả Báo. Một thời, Thế Tôn trú ở thành Ràjagaha, tại Veluvana. Bấy giờ, Tôn giả Moggallàna trú ở núi Gijjhakùta, khi từ núi bước xuống liền mỉm cười

11/6/2019

Chia sẻ :

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Bấy giờ, Tôn giả Moggallàna trú ở núi Gijjhakùta (Linh Thứu), khi từ núi bước xuống liền mỉm cười. Các Tôn giả khác thấy vậy hỏi nguyên nhân, Moggallàna đáp:
Ở đây, này các Hiền giả, khi từ núi Gijjhakùta bước xuống, tôi thấy một Sa di ni giữa hư không. Y của vị này bị cháy đỏ rực, đỏ ngọn. Bình bát, cái nịt, thân thể cũng bị cháy đỏ rực, đỏ ngọn. Vị ấy thốt lên những tiếng kêu đau đớn.
Này các Hiền giả, tôi suy nghĩ như sau: Thật hy hữu thay! Một kẻ như vậy lại trở thành một chúng sanh, một Dạ xoa như vậy.

Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ kheo:
Xưa kia Ta cũng thấy vị Sa di ni ấy nhưng Ta không nói, bởi nếu có nói, các người khác cũng không tin.
Này các Tỷ kheo, vị Sa di ni ấy là một ác Sa di ni trong thời Bậc Chánh đẳng giác Kassapa thuyết pháp. Do ác nghiệp người đó thuần thục, sau khi bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, với quả báo còn lại, vị ấy cảm thọ một thân thể như vậy.

(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ II, chương 8, phẩm 2, phần Sa di ni [lược], VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.547)

Nguồn: Quảng Tánh – Biên soạn (2016). Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikàya, tập I, Nxb.Hồng Đức, Hà Nội, tr. 152.

Chú thích:
- Ràjagaha: thành Ma Kiệt Đà
- Veluvana: tịnh xá Trúc Lâm
- Gijjhakùta: núi Linh Thứu
- Moggallàna: Mục Kiều Liên
- Kassapa: Ca Diếp
- ĐTKVN: Đại tạng kinh Việt Nam
- VNCPHVN: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

Đức Phật giảng Pháp cho các đệ tử

Đức Phật giảng Pháp cho các đệ tử

Các bài nên xem:

https://www.youtube.com/watch?v=paRA2iVR2eo&list=PLtjlElinH-Apo0FPx2ms66xsp8MbjPD7H&index=2

    • Pháp thoại: “Ác tâm và quả báo” tại đây
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhaṇa Sutta)

Văn kinh🞄 19/6/2021

Tôi được nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngụ tại vườn Nai, ở Isipatana gần Bénarès. Lúc bấy giờ Thế Tôn nói với năm vị Tỳ Kheo: "Này các thầy, sắc không phải là ta, là tự ngã...

Văn kinh 🞄 19/6/2021

Tôi được nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngụ tại vườn Nai, ở Isipatana gần Bénarès. Lúc bấy giờ Thế Tôn nói với năm vị Tỳ Kheo: "Này các thầy, sắc không phải là ta, là tự ngã...