trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Lòng từ bi vô lượng của Đức Thế Tôn - các bài viết về Lòng từ bi vô lượng của Đức Thế Tôn, tin tức Lòng từ bi vô lượng của Đức Thế Tôn

Bài hát: Thông điệp từ bi của Đức Phật qua bữa cơm trước khi Đức Phật nhập Niết bàn

Phật Thích Ca Mâu Ni đã tịch diệt Niết Bàn vào đêm rằm tháng hai, để cảm niệm, tri ân ân đức cũng như những giá trị chân thật mà Đức Thế Tôn đã mang lại ...

Bài hát: Thông điệp từ bi của Đức Phật qua bữa cơm trước khi Đức Phật nhập Niết bàn

Bài hát: Thông điệp từ bi của Đức Phật qua bữa cơm trước khi Đức Phật nhập Niết bàn

Phật Thích Ca Mâu Ni đã tịch diệt Niết Bàn vào đêm rằm tháng hai, để cảm niệm, tri ân ân đức cũng như những giá trị chân thật mà Đức Thế Tôn đã mang lại ...

04/5/2021

72 Lượt xem