trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Tư, 29/11/2023

tức 17/10 Quý Mão
Lục Tổ Huệ Năng - các bài viết về Lục Tổ Huệ Năng, tin tức Lục Tổ Huệ Năng

Cuộc đời của Lục Tổ Huệ Năng

Lục Tổ Huệ Năng là tấm gương sáng cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia, Ngài đã vượt qua mọi chướng ngại, khó khăn để quyết hướng tới đạo quả Vô Thượng Bồ Đề.

Cuộc đời của Lục Tổ Huệ Năng

Cuộc đời của Lục Tổ Huệ Năng

Lục Tổ Huệ Năng là tấm gương sáng cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia, Ngài đã vượt qua mọi chướng ngại, khó khăn để quyết hướng tới đạo quả Vô Thượng Bồ Đề.

21/02/2020

2400 Lượt xem