trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Ba, 28/11/2023

tức 16/10 Quý Mão
Như Lai nhập Niết Bàn con nương tựa vào đâu? - các bài viết về Như Lai nhập Niết Bàn con nương tựa vào đâu?, tin tức Như Lai nhập Niết Bàn con nương tựa vào đâu?

Bài hát: Như Lai nhập Niết Bàn con nương tựa vào đâu?

Khi Như Lai tại thế, chúng con còn trầm luân ở nơi nào không hay biết. Khi chúng con đủ duyên phước làm người thì Như Lai đã thị hiện Niết Bàn. Vậy, chúng con biết nương tựa vào đâu...

Bài hát: Như Lai nhập Niết Bàn con nương tựa vào đâu?

Bài hát: Như Lai nhập Niết Bàn con nương tựa vào đâu?

Khi Như Lai tại thế, chúng con còn trầm luân ở nơi nào không hay biết. Khi chúng con đủ duyên phước làm người thì Như Lai đã thị hiện Niết Bàn. Vậy, chúng con biết nương tựa vào đâu...

06/4/2021

69 Lượt xem