Tâm Nguyện Độ Người Xuất Gia | Thầy Thích Trúc Thái Minh

“Khi đủ duyên về chùa Ba Vàng, Thầy mong mỏi tại nơi đây, Thầy sẽ xây dựng được một Tăng đoàn tu hành trang nghiêm. Thời Phật 10 phần thì cũng mong sao Tăng chúng được năm đến sáu phần. Tức là cố gắng làm sao mình giữ được phẩm chất của người tu và Thầy cũng mong cầu làm sao cho Tăng chúng trong kiếp này sẽ có những người vào được Thánh Quả. Vì có người vào được Thánh Quả thì mới giữ gìn được đạo Pháp, mới lợi lạc cho chúng sinh. Nếu Phật Pháp không có người ứng dụng, thực hành thì nó vẫn là Phật Pháp suông thôi, không có lợi ích; nên đây là mong mỏi của Thầy, hoài bão của Thầy. Thầy rất khao khát!

Cho nên Thầy cũng rất mong muốn với tâm nguyện độ người xuất gia của Thầy, làm sao có nhiều người phát được tâm Bồ Đề, lập chí nguyện xuất gia tu hành, cùng chí nguyện với Thầy trò mình để hoằng dương Phật Pháp, tự mình độ mình rồi độ cho người…Và Thầy cũng mong mỏi cho mọi người thấy được hình ảnh chân thật của chúng Tăng và những ai có chí, có nguyện thì sẽ phát tâm lập nguyện xuất gia, gian khổ tu hành và cầu thánh đạo. Đó là tâm nguyện của Thầy. Thầy cũng mong rằng hình ảnh này đến được với ai có tâm, có chí, có nguyện tu hành, sẽ đến đây với đại chúng của chúng ta để cùng tu tập…”

Xem thêm: Tâm Nguyện Của Thầy Thích Trúc Thái Minh

Tags:
Link to map Back top top