Chư Ni Chùa Ba Vàng Làm Bạn Với Rừng

Ni Chúng Chùa Ba Vàng Nhập Rừng Tu Tập

Người xuất gia xa rời mái ấm gia đình, buông xả cuộc sống tình cảm riêng tư để thực hiện chí nguyện trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh. Nên được làm quen với rừng, tu tập các pháp căn bản và được Thầy, đại Tăng chỉ dạy là một niềm vui và hạnh phúc trong đời sống xuất gia của ni chúng tại chùa.

Ni chúng chùa Ba Vàng nhập rừng tu tập.

Ni chúng chùa Ba Vàng nhập rừng tu tập.

Khả ái Thay Núi Rừng

Chỗ Người Phàm Không Ưa.

Bậc Ly Tham Ưa Thích

Vì Không Tìm Dục Lạc.

 

 

 

Trong rừng, Ni chúng tu hành hạnh thiểu dục tri túc, sống độc cư và hạnh nhẫn nhục trước những nghịch cảnh bên ngoài, tiến đến thực hành miên mật các pháp giải thoát của chư Phật

Trong rừng, Ni chúng tu hành hạnh thiểu dục tri túc, sống độc cư và hạnh nhẫn nhục trước những nghịch cảnh bên ngoài, tiến đến thực hành miên mật các pháp giải thoát của chư Phật

Bình Luận
Link to map Back top top