Ni Chúng Chùa Ba Vàng Tu Tập Trong Rừng (Nhóm I)

Ni Chúng Chùa Ba Vàng Nhập Rừng Tu Tập

Ngoài việc tu học thực hiện theo thời khóa Thanh quy tại chùa, Ni chúng của chùa phải luân phiên nhập thất tu hành, tự giam mình trong khuôn viên của ngôi thiền thất chuyên tâm lễ bái, hành sám, thiền định…không được ra ngoài và tiếp xúc với bất kỳ một ai. Thời gian tùy theo sức của mỗi hành giả mà được cho nhập thất từ 1,3,5,7 tuần cho đến 1 năm và 3 năm.

Ni chúng chùa Ba Vàng nhập rừng tu tập.

Ni chúng chùa Ba Vàng nhập rừng tu tập.

Bên Ni chúng được phân chia thành các nhóm (mỗi nhóm gồm 5 đến 7 người) luân phiên vào rừng chuyên tu. Danh sách đang tu tập trong rừng gồm:

Ni chúng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng.

Ni chúng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng.

Thích Nữ Tâm Anh
Thích Nữ Tâm Hằng
Thích Nữ Tâm Hải
Thích Nữ Tâm Nghĩa
Thích Nữ Tâm Phú
Thích Nữ Tâm Thụy

Bình Luận
Link to map Back top top