Thông báo chương trình thọ nhận sự đặt bát cúng dường của Phật tử CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa

Kính thưa toàn thể đại chúng!
Trong bài kinh “Bảy Pháp Khiến Đất Nước Không Bị Diệt Vong”, Đức Phật dạy về 7 pháp bất thoái, nếu một đất nước mà vua, quan cùng nhân dân thực hành được sẽ giúp cho đất nước hưng thịnh, phát triển. Trong đó, có pháp thứ 7 Đức Phật dạy: “Dân nước đó tôn đạo kính đức. Trong nước, có Sa-môn, Thánh giả, A-la-hán từ xa đến đều cúng dường các thứ áo mền, giường chõng, thuốc thang”. Với mong muốn thực hành lời dạy của Đức Phật là báo đền Tứ trọng ân, trong đó có ân quốc gia; hồi hướng phúc lành cho công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc được thành công, mong cho đất nước có được chính nhân lãnh đạo, nhiều người tài giỏi, tâm đức xuất hiện, cầu cho xã hội thái hòa, nhân dân an lạc,… các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã thỉnh cầu trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng Tăng chúng chùa Ba Vàng thọ nhận sự đặt bát cúng dường, hồi hướng phước báu báo đền ân quốc gia.

>>> Phước báu vô lượng của việc cúng dường Đức Phật và Tăng chúng

Trước lòng mong mỏi thiết tha của quý Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng từ bi hứa khả thọ nhận sự đặt bát cúng dường của các Phật tử.

Cụ thể chương trình:

Thời gian: Từ ngày 12/4 Nhuận/Canh Tý đến ngày 15/4 Nhuận/Canh Tý (tức ngày 03/6/2020 – 06/6/2020)
Địa điểm: Rừng thiền Tăng chùa Ba Vàng
Chương trình sẽ được phát sóng trực tuyến trên các kênh truyền thông:
– Facebook: https://www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh/
– Website: https://thaythichtructhaiminh.com/
– Youtube: https://www.youtube.com/chuabavangqn

Trân Trọng Thông Báo!
Chùa Ba Vàng.

Thông báo chương trình thọ nhận sự đặt bát cúng dường của Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa

Thông báo chương trình thọ nhận sự đặt bát cúng dường của Phật tử CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top