trực tuyến
(Chu kỳ 13) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng"

Thứ Hai, 20/9/2021

tức 14/8 Tân Sửu

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Buổi 23: Phẩm 20+21 - Phẩm Thường-bất-khinh Bồ-tát và Phẩm Như Lai Thần-lực

08/9/2020

10 Lượt xem

Tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa (có chữ) Phẩm 20+21 (buổi 23) - Phẩm Thường-bất-khinh Bồ-tát và Phẩm Như Lai Thần-lực
Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video nhé!