trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Ba, 03/10/2023

tức 19/8 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Đàn chẩn tế Ngũ Bách Danh Nhâm Dần | Chùa Ba Vàng, ngày 18/02/Nhâm Dần

20/3/2022

111 Lượt xem

1. BẠCH TRONG TRƯỜNG HỢP TRƯỚC KHI DIỄN RA ĐÀN CHẨN TẾ

Quý vị có thể bạch thỉnh vong linh về đàn chẩn tế theo văn bạch sau.

(Lưu ý: Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng không bạch theo văn bạch này, mà bạch theo văn bạch riêng đã được hướng dẫn.)

VĂN BẠCH:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ...

Con được biết vào hồi…giờ, ngày…tháng…năm….tại chùa Ba Vàng có tổ chức trai đàn chẩn tế Ngũ Bách Danh, hiến cúng cho các chúng trong cõi tâm linh. Con xin nương nhờ vào Tam Bảo, con xin được bạch thỉnh chư vị vong linh (đọc các vong linh)... vào ngày giờ đó được về chùa Ba Vàng tham dự lễ trai đàn, nghe kinh thính pháp và theo oai lực công đức tu hành phạm hạnh đầu đà của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà giác hiểu được lời Đức Phật dạy, nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được thoát khổ.

(Nếu cúng dường Tam Bảo thì đọc: và con đã/sẽ phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là..., để hộ trì Phật, Pháp, Tăng - Tam Bảo)

(Đọc tiếp)

Con cũng xin nguyện hồi hướng công đức ccho gia đình con được thiện duyên tăng trưởng kính tín Tam Bảo, cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại con xin hồi hướng cho (đọc các mong cầu thiện)...

Con xin các vong linh hoan hỷ, mọi sự được cát tường.Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. BẠCH TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÀN CHẨN TẾ ĐANG DIỄN RA

Quý vị có thể bạch thỉnh vong linh về đàn chẩn tế theo văn bạch sau.(Lưu ý: Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng không bạch theo văn bạch này, mà bạch theo văn bạch riêng đã được hướng dẫn.) VĂN BẠCH:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ...

Giờ này tại chùa Ba Vàng có tổ chức trai đàn chẩn tế Ngũ Bách Danh, hiến cúng cho các chúng trong cõi tâm linh. Con xin nương nhờ vào Tam Bảo, con xin được bạch thỉnh chư vị vong linh (đọc các vong linh)... được về đàn chẩn tế, nghe kinh thính pháp và theo oai lực công đức tu hành phạm hạnh đầu đà của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà giác hiểu được lời Đức Phật dạy, nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được thoát khổ.

(Nếu cúng dường Tam Bảo thì đọc: và con đã/sẽ phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là..., để hộ trì Phật, Pháp, Tăng - Tam Bảo)

(Đọc tiếp)

Con cũng xin nguyện hồi hướng công đức cho gia đình con được thiện duyên tăng trưởng kính tín Tam Bảo, cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại con xin hồi hướng cho (đọc các mong cầu thiện)...

Con xin các vong linh hoan hỷ, mọi sự được cát tường.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Video tiếp theo