trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Ba, 28/11/2023

tức 16/10 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Video số 12: Kết lễ sám hối kinh Lương Hoàng Bảo Sám 2023 | Ngày 26/8/Quý Mão

10/10/2023

120 Lượt xem

Video số 12: Kết lễ sám hối kinh Lương Hoàng Bảo Sám 2023 | Ngày 26/8/Quý Mão (tức 10/10/2023)

Video tiếp theo