Khất Thực Chùa Ba Vàng: Ngàn Nhà – Chiếc Bát – Độ Gieo Duyên

“Cơm chùa thiên hạ có thiếu chi
Bình bát tùy duyên khắp chốn đi
Vàng ngọc thế gian đâu phải quý
Đắp được Cà-sa mới diệu kỳ.”

Hơn hai mươi lăm thế kỷ đã trôi qua truyền thống khất thực của Tăng đoàn thời đức Phật vẫn được lưu truyền và gìn giữ ở các nước Phật giáo phát triển. Cho đến ngày nay, truyền thống khất thực của ba đời chư Phật đã được Tăng đoàn chùa Ba Vàng phát huy và gìn giữ. Với ba y – 1 bát, chư Tăng chùa Ba Vàng đã giúp cho nhiều người thực hành hạnh bố thí, gieo trồng vào ruộng phước báu cao quý cho muôn loài chúng sinh!

(Lưu hành nội bộ)

Link to map Back top top