trực tuyến
🔴[Trực tiếp] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn

Thứ Ba, 23/4/2024

tức 15/3 Giáp Thìn

Xúc động đêm tưởng niệm Đức Thế Tôn nhập Niết bàn (PL.2567 - DL.2023)

9 ảnh

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng đã dâng y cúng dường tôn tượng kim thân Đức Thế Tôn và dâng hoa cúng dường Xá Lợi Phật

 Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dâng đóa hoa tri ân cúng dường Xá Lợi Đức Phật Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dâng đóa hoa tri ân cúng dường Xá Lợi Đức Phật
 Hình ảnh chư Tăng kính lễ, dâng hoa cúng dường Xá Lợi Phật Hình ảnh chư Tăng kính lễ, dâng hoa cúng dường Xá Lợi Phật
 Chư Ni tiến vào tháp thờ Xá Lợi để dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn đóa hoa tươi kết tinh từ tâm tri ân. Chư Ni tiến vào tháp thờ Xá Lợi để dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn đóa hoa tươi kết tinh từ tâm tri ân.
 Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng Tăng đoàn trang nghiêm tiến vào Đại Giảng Đường, dâng y cúng dường kim thân tôn tượng Đức Thế Tôn nhập Niết bàn. Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng Tăng đoàn trang nghiêm tiến vào Đại Giảng Đường, dâng y cúng dường kim thân tôn tượng Đức Thế Tôn nhập Niết bàn.
 Sư Phụ cùng chư Tăng dâng y cúng dường tôn tượng kim thân Đức Thế Tôn nhập Niết bàn. Sư Phụ cùng chư Tăng dâng y cúng dường tôn tượng kim thân Đức Thế Tôn nhập Niết bàn.
 Chư Tăng thành kính dâng hoa cúng dường lên tôn tượng Đức Thế Tôn. Chư Tăng thành kính dâng hoa cúng dường lên tôn tượng Đức Thế Tôn.
 Tứ chúng chùa Ba Vàng quỳ gối trước tôn tượng Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn để cảm niệm ân đức Ngài và dâng lời phát nguyện tinh tấn tu hành cầu giác ngộ, giải thoát. Tứ chúng chùa Ba Vàng quỳ gối trước tôn tượng Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn để cảm niệm ân đức Ngài và dâng lời phát nguyện tinh tấn tu hành cầu giác ngộ, giải thoát.
 Sư Phụ dâng lời tác bạch tri ân đầy xúc động cùng lời phát nguyện tinh tấn, mang ánh sáng Phật Pháp rộng khắp thế gian. Sư Phụ dâng lời tác bạch tri ân đầy xúc động cùng lời phát nguyện tinh tấn, mang ánh sáng Phật Pháp rộng khắp thế gian.
 Sự kiện Đức Phật nhập Niết bàn đã để lại vô vàn niềm tiếc thương vô hạn trong lòng những người con Phật. Sự kiện Đức Phật nhập Niết bàn đã để lại vô vàn niềm tiếc thương vô hạn trong lòng những người con Phật.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dâng đóa hoa tri ân cúng dường Xá Lợi Đức Phật

Chia sẻ :