trực tuyến
Tụng kinh Dược Sư cầu an - Ngày 1, thời khóa tối | Ngày 09/01/Quý Mão

Thứ Ba, 31/01/2023

tức 10/1 Quý Mão

Chùa Ba Vàng lập đàn chẩn tế gieo duyên Bồ đề cho chúng sinh

18 ảnh

Với tâm kính tín Tam Bảo, mong muốn được thực hành hạnh nguyện Bồ Đề, tối ngày 18/6/Tân Sửu, được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng đã thỉnh cầu chư Tăng tác lễ khai đàn chẩn tế cho các chúng sinh trong cõi tâm linh.

 Tối ngày 18/6/Tân Sửu, được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng đã tổ chức đàn lễ chẩn tế cho chúng sinh Tối ngày 18/6/Tân Sửu, được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng đã tổ chức đàn lễ chẩn tế cho chúng sinh
 Chư Tăng chứng minh cho buổi lễ khai đàn chẩn tế Chư Tăng chứng minh cho buổi lễ khai đàn chẩn tế
 Nguyện mong từ duyên lành thù thắng này, các chúng sinh trong cõi tâm linh sẽ nương năng lực Phật phát khởi được thiện tâm Bồ đề tu hành sớm giải thoát. Nguyện mong từ duyên lành thù thắng này, các chúng sinh trong cõi tâm linh sẽ nương năng lực Phật phát khởi được thiện tâm Bồ đề tu hành sớm giải thoát.
 Chư tôn đức Tăng trong buổi lễ đại trai đàn chẩn tế. Chư tôn đức Tăng trong buổi lễ đại trai đàn chẩn tế.
 Tại ngôi Chính Điện, chư Tăng đã tác lễ bạch Phật, tụng kinh cho các chúng sinh Tại ngôi Chính Điện, chư Tăng đã tác lễ bạch Phật, tụng kinh cho các chúng sinh
 Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho các chúng sinh trong khắp pháp giới được về trong pháp hội, nghe kinh thính pháp, thọ thực no đủ Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho các chúng sinh trong khắp pháp giới được về trong pháp hội, nghe kinh thính pháp, thọ thực no đủ
 Chư Tăng đối trước tôn tượng Tam Thế Phật, tụng một thời kinh giúp chúng sinh phần nào được giác ngộ để sớm được giải thoát, an vui. Chư Tăng đối trước tôn tượng Tam Thế Phật, tụng một thời kinh giúp chúng sinh phần nào được giác ngộ để sớm được giải thoát, an vui.
 Chư Tăng thực hiện nghi thức triệu thỉnh chư thiên, chư thần, chư vong linh về nơi Pháp hội đàn tràng nghe kinh, thính Pháp, phát tâm Bồ đề. Chư Tăng thực hiện nghi thức triệu thỉnh chư thiên, chư thần, chư vong linh về nơi Pháp hội đàn tràng nghe kinh, thính Pháp, phát tâm Bồ đề.
 Chư tôn đức Tăng trong buổi lễ đại trai đàn chẩn tế. Chư tôn đức Tăng trong buổi lễ đại trai đàn chẩn tế.
 Chư Tăng thực hiện các nghi thức trong lễ khai đàn chẩn tế Chư Tăng thực hiện các nghi thức trong lễ khai đàn chẩn tế
 Lời triệu thỉnh chư Thiên, chư Thần linh, quỷ thần, các chúng vong linh của chư Tăng hòa chung với tiếng mõ cùng âm thanh của các pháp khí vang vọng giữa chốn non thiêng thành đẳng. Lời triệu thỉnh chư Thiên, chư Thần linh, quỷ thần, các chúng vong linh của chư Tăng hòa chung với tiếng mõ cùng âm thanh của các pháp khí vang vọng giữa chốn non thiêng thành đẳng.
 Pháp khí của chư Tăng trong nghi thức lễ khai đàn chẩn tế Pháp khí của chư Tăng trong nghi thức lễ khai đàn chẩn tế
 Các Phật tử chùa Ba Vàng đã cùng nhau bày trí đàn chẩn tế trang nghiêm, tố hảo. Các Phật tử chùa Ba Vàng đã cùng nhau bày trí đàn chẩn tế trang nghiêm, tố hảo.
 Tháp nến trong đàn lễ chẩn tế được các Phật tử chùa Ba Vàng tự tay bày trí Tháp nến trong đàn lễ chẩn tế được các Phật tử chùa Ba Vàng tự tay bày trí
 Đàn lễ được các Phật tử bày trí trang nghiêm Đàn lễ được các Phật tử bày trí trang nghiêm
 Tháp nến trong đàn lễ chẩn tế được các Phật tử chùa Ba Vàng tự tay bày trí Tháp nến trong đàn lễ chẩn tế được các Phật tử chùa Ba Vàng tự tay bày trí
 Các Phật tử đồng trang nghiêm dâng hương, hoa trong buổi lễ trai đàn chẩn tế. Các Phật tử đồng trang nghiêm dâng hương, hoa trong buổi lễ trai đàn chẩn tế.
 Phật tử dâng hương tại đàn chẩn tế. Phật tử dâng hương tại đàn chẩn tế.

Tối ngày 18/6/Tân Sửu, được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng đã tổ chức đàn lễ chẩn tế cho chúng sinh

Chia sẻ :