trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
Chương trình tu Vu Lan báo hiếu - các bài viết về Chương trình tu Vu Lan báo hiếu, tin tức Chương trình tu Vu Lan báo hiếu

(Ngày 1) Tụng kinh trong "Chương trình tu Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu gia tiên"

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

(Ngày 1) Tụng kinh trong 'Chương trình tu Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu gia tiên'

(Ngày 1) Tụng kinh trong "Chương trình tu Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu gia tiên"

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

08/8/2021

1028 Lượt xem