trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
cúng người chết - các bài viết về cúng người chết, tin tức cúng người chết

Pháp thoại: "Đồ ăn cúng người chết"

Pháp thoại: "Đồ ăn cúng người chết" | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Trích: Kinh Tiểu Bộ 4 - Phẩm 18 - Đồ ăn cúng người chết (Tiền Thân Matakabhatta)

Pháp thoại: 'Đồ ăn cúng người chết'

Pháp thoại: "Đồ ăn cúng người chết"

Pháp thoại: "Đồ ăn cúng người chết" | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Trích: Kinh Tiểu Bộ 4 - Phẩm 18 - Đồ ăn cúng người chết (Tiền Thân Matakabhatta)

06/10/2019

8703 Lượt xem