trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Ba, 28/11/2023

tức 16/10 Quý Mão
Đồ ăn cúng người chết - các bài viết về Đồ ăn cúng người chết, tin tức Đồ ăn cúng người chết

Pháp thoại: "Đồ ăn cúng người chết"

Pháp thoại: "Đồ ăn cúng người chết" | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Trích: Kinh Tiểu Bộ 4 - Phẩm 18 - Đồ ăn cúng người chết (Tiền Thân Matakabhatta)

Pháp thoại: 'Đồ ăn cúng người chết'

Pháp thoại: "Đồ ăn cúng người chết"

Pháp thoại: "Đồ ăn cúng người chết" | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Trích: Kinh Tiểu Bộ 4 - Phẩm 18 - Đồ ăn cúng người chết (Tiền Thân Matakabhatta)

06/10/2019

8703 Lượt xem